Struktūrkrāsa

Reljefai dekoratīvai kārtai uz sienām un griestiem iekšdarbos un citām minerālām virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.).

Description

Struktūrkrāsa

  • Uz ūdens bāzes
  • Elastīgs
  • Ātri žūst
  • Paslēpj virsmas nelīdzenumus
  • Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Akrila kopolimēra struktūrkrāsa iekšdarbiem.

Reljefai dekoratīvai kārtai uz sienām un griestiem iekšdarbos un citām minerālām virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.).

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Noslīpējiet ar smilšpapīru spīdīgo vai špaktelēto sauso virsmu un notīriet putekļus. Lai nostiprinātu virsmu un samazinātu mitruma absorbciju, gruntējiet porainas virsmas (piemēram, ķieģeļus, mūri, betonu, blīvus blokus), izmantojot IGIS AG vai IGIS TEX. Krāsu uzklāt tikai tad, kad ir pilnībā nožuvusi grunts kārta.

Pielietojums

Pirms lietošanas krāsu kārtīgi samaisīt. Krāsas raksta formu un izmēru iespējams iegūt, izmantojot dažādus instrumentus: otas, platās otas, špakteļlāpstiņas, īpašus ruļļus. Uzklāt vienu vai divas kārtas.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: ota, platā ota, īpašus rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 2–4 m2/1 l, uzklāta 2 kārtas
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): putekļi nelīp pēc 1-2 stundas, var pārkrāsot pēc 24 stundām. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: stirēna akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai krāsains
Blīvums (20°C): (1,60-1,64) g/cm¬³
pH (20°C): 8,0 – 9,0
GOS (VOC): < 30 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošs vielas saturs: ~50,0 %
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma: vidēji (līdz 300 μm) EN 13300
Adhēzija pēc 28 dienām: ≥ 1,0 MPa EN 1542
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 3 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

Struktūrkrāsa ekspluatācijas īpašību deklarācija

Struktūrkrāsa drošības datu lapa

Struktūrkrāsa produkta datu lapa