Glaistas mūrui TAKTIKA M

Stambiagrūdis glaistas skirtas akyto betono, silikatinių blokelių glaistymui. Taip pat tinka gipsinio, kalkinio-cementinio tinko pirminiam glaistymui.

Aprašymas

Stambiagrūdis glaistas TAKTIKA M

Paruoštas naudojimui stambiagrūdis polimerinis glaistas, skirtas pirminiam sienos išlyginimui.

Paskirtis

Skirtas akyto betono, silikatinių blokelių glaistymui. Taip pat tinka tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių pirminiam glaistymui.

Dengimo būdas

Stambiagrūdis glaistas TAKTIKA M dengiamas rankiniu būdu glaistykle arba mechanizuotai purškiant. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

1,8kg/m² dengiant 1 mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis – 2mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Techninė informacija

Stambiagrūdis glaistas TAKTIKA M

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms.

Rišiklis: akrilo kopolimeras.

Spalva: smėlio spalvos.

Nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251:2008): 72,5-74,5%

Tankis (20°C) (LST EN ISO 2811-1:2016): 1,80-1,83g/cm­³.

pH (20°C): 8,0-9,0.

Dalelių dydis: ≤500µm.

Džiūvimo trukmė (23ºC 50% RH): 1mm sluoksnio storio glaisto paviršiaus džiūvimas 2val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras, esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Maksimalus leistinas sluoksnio storis: iki 5mm.

Sąnaudos: 1,8kg/m² 1mm storio sluoksniui.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: glaisto ar tinko purškimo įranga ir glaistyklė.

Glaistymo sąlygos: glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei (35–80) % santykiniam oro drėgniui.

Paviršiaus paruošimas: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Mūro siūlės turi būti sandariai užpildytos mūro mišiniu. Gilesni nei 10mm tarpai, plyšiai turi būti užtaisyti remontiniu skiediniu. Mišinio perteklių, kitus nelygymus būtina pašalinti rankiniu arba mechanizuotu būdu. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialia priemone. Stipriai arba netolygiai įgeriantys pagrindai (mūras iš betono, dujų silikato, keramzito blokelių) gruntuojami paviršiaus įgėrį mažinančiu gruntu. Sutankintas betonas gali būti gruntuojamas sukibimą gerinančiu IGIS TEX gruntu.

Darbo eiga: prieš naudojimą glaistą mūrui TAKTIKA M būtina išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Pirmas sluoksnis TAKTIKA M užnešamas tik tarpų, duobučių ir kitų nelygumų mūro sienose užpildymui. Išlyginamąja glaistykle jis nubraukiamas iki pagrindo. Tokiu būdu suformuojamas lygus paviršius tolimesniems sluoksniams ir išvengiama netolygaus glaisto susėdimo. Antrą kartą stambiagrūdžiu glaistu TAKTIKA M glaistoma tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui, užnešant (0,5-2,0) mm storio sluoksnį ir taip išlyginant paviršių. Jei blokeliai sumūryti labai nelygiai, glaistoma 3 kartą. Išdžiūvęs paviršius glaistomas universaliu glaistu Taktika G. Jei reikia, antrą kartą glaistoma tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 150-220 grubumo abrazyviniu popieriumi arba tinkleliu, pašalinamos dulkės. Tokiu būdu išgaunamas itin lygus paviršius prieš dažymą.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 28kg maišai.

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5°C iki +30°C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5°C.

Gamintojas:
I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580

Atsisiųsti

Taktika M saugos duomenų lapas