Glaistas siūlėms ir kampams KONTRAKT J

Pažaboja apdailos biudžetus ir padeda gauti naujus kontraktus.

Paruoštas naudoti glaistas gipso kartono plokščių siūlių armavimui bei kampų apdailai.

Apie KONTRAKT 7 dažus čia
Apie KONTRAKT glaistus čia.

Kategorija:

Aprašymas

Glaistas siūlėms ir kampams KONTRAKT J

  • Tvirtas ir elastingas
  • Gerai sukimba su pagrindu
  • Paruoštas naudoti
  • Vandens pagrindo
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Gipso kartono plokščių siūlių armavimui bei kampų apdailai.

Gipso kartono plokščių siūlių apdaila

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą, iš po jos išspauskite glaisto perteklių ir išlyginkite. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, pakartotinai užpildykite siūlę. Ištisinį glaistymą atlikite tik visiškai išdžiūvus siūlei.

Sąnaudos

~0,2-0,3 l/m. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Užpildas: dolomitas, perlitas
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta, baltai gelsva
Tankis: 1,62-1,63 g/cm³ LST EN ISO 2811-1
Dalelių dydis: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 13963, LST EN 15824
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <1 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: 49±1 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė: A2-s1,d0 LST EN 13501-1
Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu: >0,3 MPa LST EN 13963

Darbo įrankiai: glaistyklė
Įrankių valymas: vandeniu
Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
Sąnaudos: ~0,2-0,3 l/m. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

Paviršiaus paruošimas
Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Paviršių bei tarpus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

Gipso kartono plokščių siūlių apdaila
Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą, iš po jos išspauskite glaisto perteklių ir išlyginkite. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, pakartotinai užpildykite siūlę. Ištisinį glaistymą atlikite tik visiškai išdžiūvus siūlei.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:

KONTRAKT J
10 l kibiras, 4771341015539

Atsisiųsti

KONTRAKT J eksploatacinių savybių deklaracija

KONTRAKT J saugos duomenų lapas

KONTRAKT J techninių duomenų lapas