Gruntskrāsa

Lai izlīdzinātu dažādu minerālmateriālu virsmu (betona, apmetuma, špaktelētu, mūra, ģipškartona plākšņu, krāsotu tapešu utt.) krāsu pirms spilgtu, dispersētu, uz ūdens bāzes izgatavotu krāsu uzklāšanas.

Apraksts

Gruntskrāsa uzklāšanai pirms krāsošanas ar spilgtām krāsām

• Uz ūdens bāzes
• Laba pārklāšana un izlīdzināšana
• Ātri žūst
• Aizpilda mikroplaisas
• Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi
• Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Ļoti matēta akrila kopolimēra gruntskrāsa iekšdarbiem uz ūdens bāzes.
Lai izlīdzinātu dažādu minerālmateriālu virsmu (betona, apmetuma, špaktelētu, mūra, ģipškartona plākšņu, krāsotu tapešu utt.) krāsu pirms spilgtu, dispersētu, uz ūdens bāzes izgatavotu krāsu uzklāšanas.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Noslīpējiet ar smilšpapīru spīdīgo vai špaktelēto sauso virsmu un notīriet putekļus. Noklājiet ar porainu un ļoti mitrumu absorbējošu virsmu ar IGIS AG dziļi nostiprinošu grunti.

Pielietojums

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt vienu kārtu, izmantojot otu, rulli vai izsmidzinātāju.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 6–7 m2/1 l, uzklāta 2 kārtas
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): putekļi nelīp pēc 1 stundas, var pārkrāsot pēc 2 stundām. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai krāsains
Blīvums (20°C): ~1,40 g/cm¬³
pH (20°C): 8,0 – 9,0
GOS (VOC): <30 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: ~36,0 %
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma: smalks (līdz 100 μm) EN 13300
Spīduma pakāpe, 85⁰: < 3 (pilnīgi matēta) EN ISO 2813
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 3 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

Gruntskrāsa ekspluatācijas īpašību deklarācija

Gruntskrāsa produkta datu lapa

Gruntskrāsa drošības datu lapa