Jämedateraline pahtel IGIS DL

Betooni, kipsplaadi, krohvitud ja muude mineraalpindade tasandamiseks enne värvimist vesidispersioonvärviga ja tapeetimist. Soovitatav esimese tasanduskihi ebatäpsuste silumiseks.

Category:

Kirjeldus

Jämedateraline pahtel IGIS DL

  • Täidab ideaalselt suuremad ebatasasused
  • Lihtne peale kanda ja siluda kuni 4 mm paksuseks kihiks
  • Moodustab kareda ja tugeva pinna
  • Veepõhine
  • Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
  • Kiire kuivamine
  • Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Kasutusvalmis jämedateraline polümeerpahtel sisetöödeks. Esmaseks tasandavaks kihiks jämedalt krohvitud ning teistele mineraalsetele pindadele.

Katvus

1 m²/1,6 kg 1 mm paksuse kihina. Kihi paksus: 4 mm

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: dolomiit
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjaskollane
Tihedus, g/cm³: 1,69-1,74
Osakeste suurus, mm: < 0,200
pH (20°C): 8,0 – 9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 5 ppm või (5,3×10-4) %
Mittelenduvate ühendite sisaldus, %: 70,0-71,0 EN ISO 3251
Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine: MPa ≥0,3 EN 1542
Pragude puudumine: pragusid pole EN 13963

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus
Kihi paksus: 4 mm
Katvus: 1 m²/1,6 kg 1 mm paksuse kihina
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 2-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad kruntida IGIS AG-ga.

Pahtli pealekandmine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Mehaanilise töö puhul võib vajadusel lisada vett (alla 5% mahust). Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend: 18 kg ämbrid, 25 kg kotid

Lae alla

IGIS DL toote andmeleht

IGIS DL toimivusdeklaratsioon

IGIS DL ohutuskaart