Koka krāsa IGIS MEDIS

Spīdīga akrila krāsa uz ūdens bāzes koka virsmu apdarei āra darbos. Jaunām un iepriekš krāsotām koka virsmām – fasādēm, koka konstrukcijām, nodalījumiem, žogiem utt. Ideāli piemērota zāģēta un ēvelēta koka krāsošanai.

Apraksts

Koka krāsa uz ūdens bāzes IGIS MEDIS

  • Uz ūdens bāzes
  • Izturība pret mitru beršanu 1. klase
  • Aizsargājot koku no deformācijām, laikapstākļu ietekmes un UV starojuma
  • Veido elastīgu un garaiņus caurlaidīgu slāni
  • Laba adhēzija pie virsmas
  • Laba pārklāšana un izlīdzināšana

Lietošana

Spīdīga akrila krāsa uz ūdens bāzes koka virsmu apdarei āra darbos. Jaunām un iepriekš krāsotām koka virsmām – fasādēm, koka konstrukcijām, nodalījumiem, žogiem utt. Ideāli piemērota zāģēta un ēvelēta koka krāsošanai.

Pārklāšanas apjoms

Zāģēts koks: 4–5 m²/l; ēvelēts koks: 6–8 m²/l

Tehniskā informācija

Nolūks: koka virsmu aizsardzībai
Saistviela: akrila
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums (20°C): (1,20-1,36) g/cm³ (atkarībā no krāsas bāzes)
pH (20°C): 8,0 – 9,0
GOS (VOC): < 26 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: (40,0-43,0) % (atkarībā no krāsas bāzes)
Spīduma pakāpe, 60⁰/85⁰: < 60/≥ 10 (pusmatēta) EN 13300
Kontrastainums: necaurredzams (pārklājuma sistēmas, kas nosedz visu substrāta krāsu un rakstu, bet var nepaslēpt visu virsmas profilu) EN 927-1
Klasifikācija pēc gala lietošanas: daļēji stabils EN 927-1
Sausa slāņa biezums, μm: vidēji (viena slāņa biezums 20-60 μm) EN 927-1
Iedarbības apstākļi: vidēji klimatiskie apstākļi, daļēji nosegts un nenosegts EN 927-1
Ūdens absorbcija: daļēji stabilām sistēmām ≤ 0,250 kg/m² EN 927-5
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h): pēc 24 stundām defektu līmenis 0 EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar ISO 11998 (28 apgr, 200 ciklu), μm: < 5,0; 1. klase EN 13300+AC
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %. Nedrīkst krāsot ļoti karstā, aukstā, mitrā (lietus, rasa, migla) un vējainā laikā, izvairieties no tiešiem saules stariem. Ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes krāsas plēve.
Pārklāšanas apjoms: zāģēts koks: 4–5 m²/l; ēvelēts koks: 6–8 m²/l
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): putekļi nelīp pēc 1 stundas. Pārkrāsošanu var veikt tikai pēc pirmās kārtas pilnīgas nožūšanas (pēc ~2-4 stundām), atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana

Kokam jābūt sausam, maksimālais mitruma saturs visās apstrādes stadijās: 12–18 %. Virsmai jābūt tīrai, stingrai un bez sēnītes. Sliktākā stāvoklī esošās vai izbalējušās zonas noslīpējiet ar smilšpapīru. Noņemiet veco daļēji nolobījušos krāsu. Notīriet putekļus, taukvielas un sodrējus ar sārmainu tīrīšanas līdzekli. Izmantojot vaitspirtu, acetonu vai šķīdinātāju 646, noņemiet visas iepriekš uzklātās eļļas vai vaska kārtas, sveķus līdz tīram kokam. Rūpīgi nomazgājiet apstrādātās virsmas ar ūdeni un ļaujiet tām nožūt. Pirms krāsošanas uzklājiet kokam gruntskrāsu MEDIS GR. Noslīpējiet ar smilšpapīru iepriekš ar spīdīgu krāsu krāsotās virsmas. Izmantojiet galvanizētas naglas un skavas. Apklājiet neapstrādātās metāla daļas ar pretkorozijas metāla gruntskrāsu un krāsu.

Pielietojums
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienmērīgu kārtu koka šķiedru virzienā. Kad pirmā kārta ir pilnībā nožuvusi, uzklājiet otru kārtu. Samaisiet tos vienā tarā, lai nodrošinātu krāsas viendabīgumu.
Krāsojiet lielus laukumus bez pārtraukuma, kurus var veikt tikai stūros. Lai aizsargātu koka virsmu, ieteicams to krāsot ar otu.

Kopšanas ieteikumi
Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.

Drošības prasības: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Iesaiņojums: 0,9 l; 2,7 l; 9 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS MEDIS ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS MEDIS produkta datu lapa

IGIS MEDIS drošības datu lapa