Mattvärv SPALVA

Mineraalsetest ehitusmaterjalidest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pind, värvitav tapeet, tellis, betoon jne) siseseinte ja -lagede värvimiseks. Ideaalne lagede ja seinte värvimiseks elu- ja avalikes ruumides. Märgpuhastusele vastupidavuse klass 2.

Kirjeldus

Mattvärv SPALVA

Matt vesialuseline kopolümeerne akrüülvärv sisetöödeks. 

Kasutusala
Siseruumide mineraalpindadest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pinnad, värvitavad tapeedid, telliskivi, betoon) seinte ja lagede värvimiseks. 

Omadused
Hea katvus, tasanduvus, tugev nake aluspinnaga. Moodustab auru läbilaskva kile, mis on vastupidav niiskele puhastusele ja desinfitseerimisvahenditele. Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. 

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Kui vana värvi kiht aluspinnalt ei eemaldu, pesta pinda seebiveega või 3%-lise soodalahusega, seejärel loputada puhta veega. Töödelda seente või hallitusega saastunud pinda hallitusevastase vahendiga. Lihvida läikivat või pahteldatud kuiva pinda ning eemaldada tolm.  

Värvimine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihina. Ühe pinna värvimiseks kasutada ühest partiist pärinevat värvi.  

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

VOC value EU limit (subcategory 1.1.1 VDM (A/a/WB by 2004/42/EB): 30 g/l (2010)), Max. VOC amount in this product <2 g/l.

Katvus: 5–7 m²/l kahekordsel värvimisel

Lae alla

IGIS SPALVA ohutuskaart

IGIS SPALVA toote andmeleht