Mūra špaktele TAKTIKA M

Lietošanai gatava rupjgraudaina polimēru mūra špaktele iekšdarbiem.

Category:

Apraksts

Rupjgraudaina špaktele TAKTIKA M

Lietošanai gatava rupjgraudaina polimēru mūra špaktele iekšdarbiem.

Lietošana

Mūra minerālvirsmu (silikātu, gāzsilikātu, blīvētā betona un keramzīta bloku) sākotnējai apstrādei pirms līdzināšanas ar smalkgraudainu polimēra špakteli. Ieteicams pirmās kārtas veidošanai, virsmas nevienmērīguma novēršanai un plaisu aizpildīšanai.

Tehniskā informācija

Rupjgraudaina špaktele TAKTIKA M

Lietošanai gatava rupjgraudaina polimēru mūra špaktele iekšdarbiem.

Lietošana

Mūra minerālvirsmu (silikātu, gāzsilikātu, blīvētā betona un keramzīta bloku) sākotnējai apstrādei pirms līdzināšanas ar smalkgraudainu polimēra špakteli. Ieteicams pirmās kārtas veidošanai, virsmas nevienmērīguma novēršanai un plaisu aizpildīšanai.

Nolūks: lietošanai iekštelpās, sausā vietā

Saistviela: akrila kopolimērs

Krāsa: bēša

Negaistošs vielas saturs (EN ISO 3251): 72,5-74,5%

Blīvums (20°C) (EN ISO 2811-1): 1,80-1,83 g/cm­³

pH (20°C): 8,0-9,0

Daļiņu izmēri: ≤500µm

Žūšanas laiks: 1 mm izžūst pēc 2 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā (temperatūra no +10 ºC līdz +25 ºC, relatīvais mitrums 35–80 %)

Pārklājuma biezums: 5 mm

Pārklāšanas apjoms: 1,8 kg/m² 1 mm biezam slānim

Šķīdinātājs: ūdens

Darba instrumenti: ?

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ºC līdz +25 ºC, relatīvais mitrums 35–80 %

Virsmas sagatavošana: irsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Gruntēt augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas, lai samazinātu ūdens absorbciju. Aizpildīt mūra šuves ar mūra maisījumu.

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Drošības prasības: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.  SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Papildus bstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Iesaiņojums: 28 kg maisi

Glabāšana: glabāt +5 °C – +25 °C temperatūrā. Aizsargāt pret sasalšanu. Glabāt oriģinālā iesaiņojumā vietā, kur to neietekmē tieša saules gaisma.

Glabāšanas ilgums: 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma.

Transportēšanas apstākļi: nepieļaujiet temperatūru zem +5 °C.

Ražotājs: vienīgi I. Krisciunas “IGIS” īpašums.

Lejupielādēt