Pahtel seintele ja lagedele IGIS DL S

Betooni, kipsplaadi, krohvitud ning teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesialuseliste värvide ja tapeetide pealekandmist. Soovitatakse nii esmaseks (karedatel pindadel) kui lõplikuks kihiks.  

Category:

Kirjeldus

  • Veepõhine
  • Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
  • Lihtne peale kanda ja siluda kuni 3 mm paksuseks kihiks
  • Kuivab kiiresti
  • Lihtne lihvida
  • Keskkonna- ja tervisesõbralik
Kasutusala

Betooni, kipsplaadi, krohvitud ning teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesialuseliste värvide ja tapeetide pealekandmist.
Soovitatakse nii esmaseks (karedatel pindadel) kui lõplikuks kihiks. 

Katvus: 1 m²/l 1 mm paksuse kihina. Kihi paksus: 3 mm.

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: dolomiit, perliit
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjaskollane
Tihedus, g/cm3: 1,59-1,62
Osakeste suurus, mm: ≤0,20
pH (20°C): 8,0-9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Kuivaine sisaldus, mahu, %: 45±1 EN ISO 3251
Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine: MPa ≥0,3 EN 1542
Pragude puudumine: pragusid pole (50 mm) EN 13963

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja (35–80) õhuniiskus
Kihi paksus: 3 mm
Katvus: 1 m²/l 1 mm paksuse kihina
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50% suhteline niiskus): kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas.  Suure või ebaühtlase imavusega pinnad (poorbetoon, kipsplaat) kruntida.

Pahtli pealekandmine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Eemaldage tolm ainult enne värvimist.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend: 28 kg kotid

Lae alla

IGIS DL S toote andmeleht

IGIS DL S toimivusdeklaratsioon

IGIS DL S ohutuskaart