Stambiagrūdis glaistas IGIS DL

Paruoštas naudoti stambiagrūdis polimerinis glaistas vidaus darbams. Rekomenduojamas pirmam grubiai tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimo sluoksniui.

Aprašymas

Stambiagrūdis glaistas IGIS DL

  • Puikiai užpildo didesnius nelygumus
  • Lengvai tepamas ir išlyginamas iki 4 mm storio sluoksniu
  • Suformuoja šiurkštų ir tvirtą paviršių
  • Vandens pagrindo
  • Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
  • Greitai džiūsta
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Paruoštas naudoti stambiagrūdis polimerinis glaistas vidaus darbams. Rekomenduojamas pirmam grubiai tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimo sluoksniui.

Glaistymas

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Dirbdami mechanizuotai, jei reikia, galite įpilti vandens  (<5 % tūrio). Antrą kartą glaistykite pagal poreikį stambiagrūdžiu arba smulkiagrūdžiu glaistu tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Prieš dažymą glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

Sąnaudos

1,6 kg/m² dengiant 1 mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis 4 mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Užpildas: dolomitas
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta, baltai gelsva
Tankis: 1,69-1,74 g/cm³
Dalelių dydis: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 15824, LST EN 13963
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <1 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 5 ppm arba (5,3×10-4)%
Nelakiųjų medžiagų kiekis: 70,0-71,0 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė: A2-s1,d0 LST EN 13501-1
Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu: MPa ≥0,3 LST EN 1542
Įtrūkių nebuvimas: 50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963

Darbo įrankiai: glaistyklė, volelis, purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
Maksimalus vieno sluoksnio storis: 4 mm
Sąnaudos: ~1 m²/1,6 kg 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

Paviršiaus paruošimas
Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Stipriai ar netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

Glaistymas
Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Dirbdami mechanizuotai, jei reikia, galite įpilti vandens  (<5 % tūrio). Antrą kartą glaistykite pagal poreikį stambiagrūdžiu arba smulkiagrūdžiu glaistu tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Prieš dažymą  glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:
18 kg kibiras, 4771341013825
28 kg maišas, 4771341013900

Atsisiųsti

IGIS DL saugos duomenų lapas

IGIS DL techninių duomenų lapas

IGIS DL eksplotacinių savybių deklaracija