Sügavimmutuskrunt IGIS AG

Krunt on mõeldud poorsete ja imavate pindade (betoon, krohv, kipsplaat) imavuse ühtlustamiseks enne pahteldamist või tapeetimist. Sobib ideaalselt mineraalaluspindade kruntimiseks enne dekoratiivplaatide paigaldamist lahustita liimidega. Sise- ja väliskasutuseks.

Category:

Kirjeldus

Sügavimmutav vesialusel akrüülkrunt sise- ja välistöödeks. 

Kasutusala

Poorsete mineraalpindade veeimavuse ühtlustamiseks (näiteks betoon, krohv, kipsplaadid jne) ning aluspinna tugevdamiseks enne pahteldamist ja tapeedi liimimist. 

Omadused

Hästi imenduv, pinda tugevdav, auru läbilaskev ja vähese lõhnaga. Ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. 

Pinna ettevalmistamine

Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva ja puhas, ilma soolade, rasva, õli, vaha, õlivärvi, hallituse, sambla ning muu saasteta. Hoonete määrdunud fassaadid tuleb pesta survepesuriga. 

Kruntimine

Krunt kanda peale ühtlaselt, jätmata töötlemata alasid, vältida tilkumist. Pinna kuivamisaeg on 1 tund ümbritseva keskkonna temperatuuril +20 oC. Täieliku kuivamise aeg 24 tundi.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Kasutamine: mitte valada kanalisatsiooni, vette või pinnasele. Tühi, kuiv pakend suunata taaskasutusse vastavalt riiklikule seadusandlusele. 

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.8 VDM (A/h/WB – 2004/42/EL): 30 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <1 g/l .

Kulu: 5-20 m²/l

Lae alla

IGIS AG toote andmeleht

IGIS AG toimivusdeklaratsioon

IGIS AG ohutuskaart