Vandens įgėrį mažinantis gruntas Taktika P

Gruntas skirtas labai porėtų ir drėgmę sugeriančių paviršių (tinko, dujų silikato, keramzitbetonio blokelių bei kt.) įgeriamumo suvienodinimui prieš glaistymą ar tapetavimą. Išorės ir vidaus darbams.

Aprašymas

Vandens įgėrį mažinantis gruntas Taktika P

  • Vandens pagrindo
  • Sutvirtinantis paviršių
  • Laidus vandens garams
  • Nestipraus kvapo
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Vandeninis akrilinis gruntas vidaus ir lauko darbams. Sumažina labai porėtų mineralinių paviršių (pvz. tinko, dujų silikato, keramzitbetonio blokelių bei kt.) vandens įgėrį.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nepadengtų plotų. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +10ºC aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

5-20 m²/l. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus ir išorės darbams
Rišiklis: akrilo dispersija
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta, balkšva
Tankis: ~1,000 g/cm³
pH: 7,0-8,5
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <1 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis: 9,5-10,5 % LST EN ISO 3251
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (40±2) ⁰C, h: po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN ISO 4628-1;

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Gruntavimo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis. Gruntavimo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška grunto plėvelė.
Sąnaudos: 5-20 m²/l, tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (20 °C, 65 % RH): gruntas visiškai išdžiūsta po 24 val. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

Paviršiaus paruošimas
Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus, ant jo neturi būti druskų, riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų, pelėsių, samanų ir kitų nešvarumų. Nešvarius pastatų fasadus nuplaukite aukšto slėgio vandens srove.

Gruntavimas
Gruntuokite nepalikdami nenuteptų plotų, venkite nutekėjimo.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:

1 l bakelis, 4771341015409
5 l bakelis, 4771341015416
10 l bakelis, 4771341015423

Atsisiųsti

Taktika P saugos duomenų lapas

Taktika P techninių duomenų lapas

Taktika P eksploatacinių savybių deklaracija