Vee imendumist vähendav kruntvärv Taktika P

Kruntvärv on mõeldud veeimavuse vähendamiseks suure imavusega ja poorsetel mineraalpindadel (nagu krohv, gaasisilikaat, paisutatud savi, betoonplokid jne) ning tugevdab pinda enne täiteainete pealekandmist või tapeetimist.

Category:

Kirjeldus

Vee imendumist vähendav kruntvärv Taktika P

  • Vähendab vee imendumist
  • Pinda tugevdav
  • Veeauru läbilaskev
  • Veepõhine
  • Nõrk lõhn
  • Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Vesialusel vee imendumist vähendav ja pinda tugevdav akrüülkruntvärv sise- ja väliskasutuseks. Vähendab vee imendumist tugevalt absorbeerivatel ja poorsetel mineraalpindadel (nt krohv, gaassilikaat, keramsiit, betoonplokid jne) ning tugevdab pinda enne täiteainete pealekandmist või tapeetimist.

Katvus

5-20 m²/l, täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

Tehnilised andmed

Eesmärk: sise- ja väliskasutuseks
Sideaine: akrüüldispersioon
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjas
Tihedus: ~1,000 g/cm³
pH: 7,0-8,5
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Mittelenduvate ühendite sisaldus: 9,5-10,5 % EN ISO 3251
Vastupidavus seisvale veele (40±2 °C, 24 h): 24 tunni järel on defektide määr 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1

Töövahendid: pintsel, rull, pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus. Vältige kruntimisel tuuletõmbust ja otsest päikesevalgust. Nende soovituste eiramisel võib moodustuda halva kvaliteediga kruntkiht.
Katvus: 5-20 m²/l, täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.
Kuivamisaeg (20±2 °C, 50 % suhteline niiskus): täieliku kuivamise aeg 24 tundi. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva ja puhas, ilma soolade, rasva, õli, vaha, õlivärvi, hallituse, sambla ning muu saasteta. Hoonete määrdunud fassaadid tuleb pesta survepesuriga.

Kruntimine
Krunt kanda peale ühtlaselt, jätmata töötlemata alasid, vältida tilkumist.
Väga absorbeerivate pindade puhul (nt krohv, gaassilikaat, keramsiit, betoonplokid jne) kasutage kruntvärvi lahjendamata kujul.
Kipsplaadi ja kipskrohvi kruntimisel lahjendage kruntvärvi veega suhtes 1:1.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend: 1 l, 5 l, 10 l kanistrid

Lae alla

Taktika P toimivusdeklaratsioon

Taktika P toote andmeleht

Taktika P ohutuskaart