Glaistas siūlėms ir kampams

Taktika J

Paruoštas naudoti polimerinis glaistas, skirtas gipso kartono plokščių siūlių armavimui bei kampų apdailai.

Aprašymas

  • Vandens pagrindo
  • Paruoštas naudoti
  • Tvirtas ir elastingas
  • Gerai sukimbantis su pagrindu
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Gipso kartono plokščių siūlių armavimui bei kampų apdailai.

Gipso kartono plokščių siūlių apdaila

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą, iš po jos išspauskite glaisto perteklių ir išlyginkite. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, pakartotinai užpildykite siūlę. Ištisinį glaistymą atlikite tik visiškai išdžiūvus siūlei.

Sąnaudos

~0,2-0,3 l/m. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Užpildas: dolomitas, perlitas
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta, baltai gelsva
Tankis: 1,62-1,63 g/cm³
Dalelių dydis: ≤0,20 mm
pH: 8,0-9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai: LST 1519
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <1 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: 49±1 % LST EN ISO 3251
Susitraukimas 1 mm storio sluoksnyje: įtrūkimų nėra LST 1519
Šlifavimas: šlifuojant neatsilupa nuo pagrindo, netepa LST 1519
Technologiškumas: lengvai išsilygina, gerai prikimba prie glaistomo paviršiaus LST 1519
Malimo smulkumas: 0 % ant 0,315 mm sieto; ≤1 % ant 0,200 mm sieto; 30-32 % ant 0,020 mm sieto LST 1519
Konsistencija: 22-24 mm LST EN 1015-4
Džiūvimo laikas 1 mm sluoksnyje (20±2 °C, 55±5 % RH): D2 h LST 1519

Darbo įrankiai: glaistyklė
Įrankių valymas: vandeniu
Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
Sąnaudos: ~0,2-0,3 l/m. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

Paviršiaus paruošimas
Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Paviršių bei tarpus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

Gipso kartono plokščių siūlių apdaila
Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą, iš po jos išspauskite glaisto perteklių ir išlyginkite. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, pakartotinai užpildykite siūlę. Ištisinį glaistymą atlikite tik visiškai išdžiūvus siūlei.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:
Taktika J:
1 l kibiras, 4771341015287
3 l kibiras, 4771341015294
10 l kibiras 4771341015188

Atsisiųsti

Taktika J saugos duomenų lapas

Taktika J techninių duomenų lapas

Taktika J eksploatacinių savybių deklaracija