Glaistas sienoms ir luboms

Taktika S

Glaistas sienoms ir luboms skirtas betono, gipso kartono plokščių, glaistytų, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą.

Aprašymas

Glaistas sienoms ir luboms Taktika S

  • Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
  • Lengvai tepamas ir išlyginamas iki 3 mm storio sluoksniu
  • Greitai džiūsta ir netrūkinėja
  • Lengvai šlifuojamas
  • Vandens pagrindo
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Betono, gipso kartono plokščių, glaistytų, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą.
Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

Glaistymas

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Išdžiūvus glaistui, jį nušlifuokite ir prieš dažymą nuvalykite dulkes.

Sąnaudos

~1 m²/l 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Užpildas: dolomitas, perlitas
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta, baltai gelsva
Tankis: ~1,60 g/cm³ LST EN ISO 2811-1
Dalelių dydis: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 15824, LST EN 13963
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <1 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: 45±1 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė: A2-s1,d0 LST EN 13501-1
Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu: >0,3 MPa LST EN 13963
Įtrūkių nebuvimas: 50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963

Darbo įrankiai: volelis, purkštuvas, glaistyklė
Įrankių valymas: vandeniu
Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
Maksimalus vieno sluoksnio storis: 3 mm
Sąnaudos: ~1 m²/l 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

Paviršiaus paruošimas
Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Stipriai ar netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

Glaistymas
Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Išdžiūvus glaistui, jį nušlifuokite ir prieš dažymą nuvalykite dulkes.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesiai nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:
10 l kibiras, 4771341015171
15 l maišas, 4771341015454

Atsisiųsti

Taktika S saugos duomenų lapas

Taktika S techninių duomenų lapas

Taktika S eksploatacinių savybių deklaracija