Pahtel seintele ja lagedele Taktika S

Betooni, kipsplaadi, krohvi ja teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesidispersioonvärviga värvimist ja tapeedi liimimist. Soovitatakse nii esmaseks  (krobelistel pindadel) kui ka lõppkihiks.

Category:

Kirjeldus

Pahtel seintele ja lagedele Taktika S

  • Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
  • Lihtne peale kanda ja siluda kuni 3 mm paksuseks kihiks
  • Kiiresti kuivav ega pragune
  • Lihtne lihvida
  • Veepõhine
  • Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Betooni, kipsplaadi, krohvi ja teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesidispersioonvärviga värvimist ja tapeedi liimimist.
Soovitatakse nii esmaseks  (krobelistel pindadel) kui ka lõppkihiks

Katvus

1 m²/l 1 mm paksuse kihina. Täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal. Kihi paksus: 3 mm

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: dolomiit, perliit
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjaskollane
Tihedus: ~1,60 g/cm³ EN ISO 2811-1
Osakeste suurus: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Mittelenduvate ühendite sisaldus mahu järgi: 45±1 % EN ISO 3251
Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine: >0,3 MPa EN 13963
Pragude puudumine: pragusid pole EN 13963

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus
Kihi paksus: 3 mm
Katvus: 1 m²/l 1 mm paksuse kihina. Täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 2-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine

Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad kruntida IGIS AG-ga.

Pahtli pealekandmine

Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Enne värvimist lihvige täidetud pind ja eemaldage tolm.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend: 10 l ämbrid, 15 l kotid

Lae alla

Taktika S toimivusdeklaratsioon

Taktika S toote andmeleht

Taktika S ohutuskaart