Puidukrunt MEDIS GR

Mõeldud uute pindade ja puiduni puhastatud pindade kruntimiseks: puitfassaadid, vaheseinad, piirdeaiad jmt, enne värvimist akrüül-puiduvärviga.

Category:

Kirjeldus

Puidukrunt MEDIS GR

Vesialuseline sügavimmutav kaitsekrunt puidule. 

Kasutusala

Sae- ja höövelpuidu kruntimiseks enne katmist vesialusel puiduviimistlusvahenditega. Välitingimustes uutele ja puhta puiduni puhastatud pindadele: fassaadid, piirded, terrassid, uksed, aknad, põrandad, aiad jne. Ei sobi seente ja putukate poolt  kahjustatud puidule. 

Omadused

Krunt imendub sügavalt puitu ning takistab niiskuse imendumist. Tagab pinna hea nakke viimistluskatetega. Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele.  

Pinna ettevalmistamine

Puit peab olema kuiv, maksimaalse niiskusega 12–18% töötlemise kõikidel etappidel. Pind peab olema puhas, vastupidav, ilma seenkahjustusteta. Lihvida kahjustatud või halliks tõmbunud pind. Lahtine, vana värv eemaldada. Puhastada pind tolmust, rasvast ja tahmast leeliselise puhastusainega. Eemaldada kõik vanad õli, vaha või vaigu jäljed kuni puhta puiduni (white spiriti, atsetooni või lahusti 646 abi).

Kruntimine

Enne kasutamist loksutada. Kanda ühtlase kihina piki puidukiudu. Vältida värvimist otsese päikesekiirguse käes, tugeva tuule, kõrge õhuniiskuse või temperatuuri  korral. Kruntida saagimiskohad, laudade või palkide otsad, laudade liitekohad. Enne viimistluskihi pealekandmist oodata vähemalt 24 tundi, et krunt jõuaks täielikult kuivada.  

Katvus

4-7 m²/ l kruntimine saetud lauda 2 kihis
6-10 m²/ l kruntimine hööveldatud lauda 2 kihis

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.4 VDM (A /d/WB – 2004/42/EL): 130 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <36 g/l.

Pakend: 1 l, 5 l, 10 l kanistrid

Lae alla

MEDIS GR toimivusdeklaratsioon

MEDIS GR toote andmeleht

MEDIS GR ohutuskaart