Sügavimmutav kruntvärv IGIS AG

Krunt on mõeldud poorsete ja imavate pindade (betoon, krohv, kipsplaat) imavuse ühtlustamiseks enne pahteldamist või tapeetimist. Sobib ideaalselt mineraalaluspindade kruntimiseks enne dekoratiivplaatide paigaldamist lahustita liimidega. Sise- ja väliskasutuseks.

Category:

Kirjeldus

Sügavimmutav kruntvärv IGIS AG

  • Tungib sügavale
  • Tugevdab alust
  • Seob tolmu
  • Veeauru läbilaskev
  • Veepõhine
  • Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Sügavimmutav vesialusel akrüülkrunt sise- ja välistöödeks. Tungib sügavale ja ühtlustab poorsete mineraalpindade (nt betoon, kipskrohv, kipsplaat jne) niiskusimavust, tugevdab murenevat pinda ning seob mikrotolmu enne täiteainete pealekandmist või tapeetimist.

Katvus

5-20 m²/l, täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

Tehnilised andmed

Eesmärk: sise- ja väliskasutuseks
Sideaine: akrüüldispersioon
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjas
Tihedus: ~1,000 g/cm³
pH: 7,0-8,5
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon taaras: VdL-RL 03: 0 ppm või (0x10-4) %
Mittelenduvate ühendite sisaldus: 5,5-7,0 % EN ISO 3251
Vastupidavus seisvale veele (40±2 °C, 24 h): 24 tunni järel on defektide määr 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1

Töövahendid: pintsel, rull, pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus. Vältige kruntimisel tuuletõmbust ja otsest päikesevalgust. Nende soovituste eiramisel võib moodustuda halva kvaliteediga kruntkiht.
Katvus: 5-20 m²/l, täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.
Kuivamisaeg (20±2 ⁰C, 65 % suhteline niiskus): täieliku kuivamise aeg 24 tundi. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva ja puhas, ilma soolade, rasva, õli, vaha, õlivärvi, hallituse, sambla ning muu saasteta. Hoonete määrdunud fassaadid tuleb pesta survepesuriga.

Kruntimine
Krunt kanda peale ühtlaselt, jätmata töötlemata alasid, vältida tilkumist.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend: 1 l, 5 l, 10 l kanistrid

Lae alla

IGIS AG toimivusdeklaratsioon

IGIS AG toote andmeleht

IGIS AG ohutuskaart