Kruntvärv enne värvimist Taktika B

Kruntvärv on mõeldud ühtlustab imendumist mineraalpindadel (betoon, krohv, pahtel, kivi, kipsplaat, värvitud tapeet jms) enne värvimist vesialusel dispersioonvärviga.

Category:

Kirjeldus

Kruntvärv enne värvimist Taktika B

  • Ühtlustab imavust
  • Lihtsustab värvimist, parandades enne värvimist defekte lihvitud pindadel
  • Vähendab värvikulu
  • Moodustab sügava mati kile
  • Veepõhine
  • Veeauru läbilaskev
  • Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Vesialusel akrüül-kopolümeer-kruntvärv kasutamiseks siseruumides enne värvimist. Ühtlustab imendumist mineraalpindadel (betoon, krohv, pahtel, kivi, kipsplaat, värvitud tapeet jms) enne värvimist vesialusel dispersioonvärviga.

Katvus

8-10 m²/l , kantakse peale 1 kihina. Täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Lahusti: vesi
Värv: valge või värvikaardiga toonitud
Tihedus: 1,230-1,250 g/cm³
pH: 8,0-9,0
VOC: <15 g/l EN ISO 11890-2
Mittelenduva aine mass ruumalaühiku kohta: 21,0-24,0 % EN ISO 3251
Klassifitseerimine maksimaalse fraktsiooni suuruse järgi: peen (to 100 μm) EN 13300+AC
Läikivus, 85⁰: <5 (täismatt) EN 13300+AC
Vastupidavus seisvale veele (40±2 °C, 24 h): 24 tunni järel on defektide määr 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1

Töövahendid: pintsel, rull, pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus. Vältige kruntimisel tuuletõmbust ja otsest päikesevalgust. Nende soovituste eiramisel võib moodustuda halva kvaliteediga kruntkiht.
Katvus: 8-10 m²/l , kantakse peale 1 kihina. Täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.
Kuivamisaeg (20±2 °C, 50 % suhteline niiskus): täieliku kuivamise aeg 24 tundi. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Lihvige täidetud pind ja eemaldage tolm.

Kruntimine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Kandke värvimisrulliga üks kiht kruntvärvi samas suunas ja rullige pinna silumiseks (ilma tekstuurita) hoolikalt. Kui kannate kruntvärvi peale pihustiga, rullige seda pärast pihustamist hoolikalt värvimisrulliga.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend: 1 l, 3 l, 10 l ämbrid

Lae alla

Taktika B toimivusdeklaratsioon

Taktika B toote andmeleht

Taktika B ohutuskaart