Universaalpahtel IGIS KR

Betooni, kipsplaadi, krohvitud ja muude mineraalpindade tasandamiseks enne värvimist vesidispersioonvärviga ja tapeetimist. See on universaalne toode, sest sobib nii esmaseks kui ka lõpp-pahtelduseks.

Category:

Kirjeldus

Universaalpahtel IGIS KR

  • Veepõhine
  • Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
  • Lihtne peale kanda ja siluda kuni 2 mm paksuseks kihiks
  • Kiire kuivamine, moodustab tugeva pinna
  • Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Kasutusvalmis universaalne polümeerpahtel sisetöödeks. Betooni, kipsplaadi, krohvi ja teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesidispersioonvärviga värvimist ja tapeedi liimimist.
Universaalne pahtel IGIS KR sobib käsitsi pealekandmiseks, IGIS KR Roll & Spray pihustamiseks või rullimiseks.
Soovitatakse nii esmaseks  (krobelistel pindadel) kui ka lõppkihiks. 

Katvus

1 m²/1,6 kg 1 mm paksuse kihina. Kihi paksus: 2 mm.

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: dolomiit
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjaskollane
Tihedus: 1,74-1,78 g/cm³
Osakeste suurus: <0,100 mm
pH: 8,0-9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 3 ppm või (2,8×10-4) %
Mittelenduvate ühendite sisaldus: 69,0-71,0 % EN ISO 3251
Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine: MPa ≥0,3 EN 1542
Pragude puudumine: pragusid pole EN 13963

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus
Kihi paksus: 2 mm
Katvus: 1 m²/1,6 kg 1 mm paksuse kihina
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 2-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad kruntida IGIS AG-ga.

Pahtli pealekandmine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Eemaldage tolm ainult enne värvimist.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend:

IGIS KR
1,5 kg, 5 kg, 18 kg ämbrid, 28 kg kotid

IGIS KR S    
28 kg kotid

Lae alla

IGIS KR ohutuskaart

IGIS KR toote andmeleht

IGIS KR toimivusdeklaratsioon