Pahtel vuukidele ja nurkadele IGIS T

Kipsplaatide vuukide täitmiseks, pragude ja suuremate ebatasasuste parandamiseks betoonis, krohvitud või muudel mineraalpindadel. Eriti kõva ja elastne, nakkub alusega hästi. Ei sobi suurte pindade pahteldamiseks.

Category:

Kirjeldus

Pahtel vuukidele ja nurkadele IGIS T

• Veepõhine
• Valmis kasutamiseks
• Lihtne peale kanda kuni 10 mm paksuseks kihiks
• Äärmiselt tugev ja elastne
• Nakkub tugevalt pinnaga
• Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Kipsplaadi vuukide viimistlemiseks, pragude täitmiseks betoon- krohvitud ja teistel mineraalpindadel, samuti nurkade töötlemiseks.

Katvus

~ 0,3 kg/ 1 vuugi lineaarse meetri kohta. Kihi paksus: 10 mm

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: kvartsliiv, spetsiaalne 3-komponendiline täidis
Lahusti: vesi
Värv: hall
Tihedus: 1,77-1,79 g/cm³
Osakeste suurus: <0,100 mm
pH: 8,0-9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 13963
VOC ja SVOC: <9,0 g/l ja <4,0 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 2 ppm või (1,6×10-4) %
Mittelenduvate ühendite sisaldus: 81,0-82,0 % EN ISO 3251
Reageerimine tulele: C-s2,d0 EN 13501-1
Koormuse väärtus, mille juures ilmub esimene pragu: 79,1 N

Töövahendid: pahtlilabidas
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus
Kihi paksus: 10 mm
Katvus: ~0,3 kg/m
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 3-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva ja puhas. Kruntida pind krundiga IGIS AG.

Kipsplaadi vuukide viimistlemine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Täita kipsplaatide vuugid pahtliga IGIS T. Pärast HRAK-tüüpi või sügavate lõigatud vuukide täitmist lasta esmasel pahtlikihil kuivada. Teine kiht kanda peale nii, et see oleks esimesest 4-5 cm laiem. Mitte kanda peale liiga palju pahtlit, kujundada kiht, mis on ühetasase pinnaga, millele pahtel kanda. Lasta pahtlikihtidel hästi kuivada, seejärel teha lasupahteldus valitud IGIS pahtliga.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend: 1,5 kg, 5 kg, 18 kg ämbrid

Lae alla

IGIS T toote andmeleht

IGIS T ohutuskaart