Dekoratiivkrohvide nakkekrunt IGIS TEX

Kvartsliivaga krunt on mõeldud mineraalpindade (betoon, krohv, kipsplaadid) kruntimiseks enne akrüülvärvi või silikoon-dekoratiivkrohvi pealekandmist, samuti enne värvimist struktuurvärviga. See sobib ka kruntimiseks enne vedeltapeeti. Sise- ja väliskasutuseks.

Categories: ,

Kirjeldus

Kopolümeerne akrüülkrunt sisetöödeks. 

Omadused

Parandab aluspinna ja viimistluskihi nakkumist, ühtlustab nende värvitoone. Ühtlustab pinna imamisvõimet ning kaitseb ebaühtlase kuivamise eest. Lihtsasti pealekantav, kuivab kiiresti, laseb läbi veeauru, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimesele. 

Pinna ettevalmistamine

ind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva ja puhas. Värsket betoonikihti mitte kruntida enne 14 päevast kuivamist, betoon peab olema täiesti kõva. 

Kruntimine

Enne kasutamist ning kasutamise ajal segada krunti hoolikalt. Krunt kanda peale ühe kihina. Kuivamisaeg 2–2,5 tundi ümbritseva keskkonna temperatuuril +20 oC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. 

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Kasutamine: mitte valada kanalisatsiooni, vette või pinnasele. Tühi, kuiv pakend suunata taaskasutusse vastavalt riiklikule seadusandlusele. 

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.7 VDM (A / g / WB – 2004/42 / EL): 30 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <2 g/l .

Kulu: 4-5 m²/l

Lae alla

IGIS TEX toote andmeleht

IGIS TEX toimivusdeklaratsioon

IGIS TEX ohutuskaart