Grunts pirms dekoratīvā apmetuma IGIS TEX

Paredzēta saķeres uzlabošanai pirms dekoratīvā apmetuma, struktūrkrāsas, šķidro tapešu vai betona un apmetuma sienu špaktelēšanas.

Categories: ,

Apraksts

Grunts pirms dekoratīvā apmetuma IGIS TEX

  • Uzlabo adhēziju
  • Izlīdzina virsmas absorbcijas spēju
  • Viegli uzklājama
  • Ātri žūst
  • Ūdens tvaiku caurlaidīga
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Akrila kopolimēra grunts iekšdarbiem. Izlīdzina virsmas absorbciju un nokrāsu, paredzēta, lai uzlabotu dekoratīvā apmetuma, struktūrkrāsas, šķidro tapešu pielipšanu pie betona vai apmestām virsmām.

Pārklāšanas apjoms

4–5 m²/l

Tehniskā informācija

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums: 1,62-1,65 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Gaistošo organisko savienojumu (GOS): <2 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija tarā: VdL-RL 03: 6 ppm vai (6×10-4)%
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma, μm: raupjš (līdz 1500 μm) EN 13300
Negaistošo vielu tilpuma daļa: ~50,0 %
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h): pēc 24 stundām defektu līmenis 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %. Gruntēšanas laikā izvairieties no caurvēja un tiešiem saules stariem. ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes plēve.
Pārklāšanas apjoms: 4–5 m2/l
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): žūšanas laiks: 2–2,5 stundas. Pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. No jauna uzklātu betona kārtu drīkst gruntēt ne agrāk kā pēc 14 dienām, un tai jābūt pilnībā stingrai.

Gruntēšana
Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienu grunts kārtu.

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 3 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS TEX drošības datu lapa

IGIS TEX ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS TEX produkta datu lapa