Grunts pirms dekoratīvā apmetuma IGIS TEX

Paredzēta saķeres uzlabošanai pirms dekoratīvā apmetuma, struktūrkrāsas, šķidro tapešu vai betona un apmetuma sienu špaktelēšanas.

Categories: ,

Description

Grunts pirms dekoratīvā apmetuma IGIS TEX

  • Uzlabo adhēziju
  • Izlīdzina virsmas absorbcijas spēju
  • Viegli uzklājama
  • Ātri žūst
  • Ūdens tvaiku caurlaidīga
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Akrila kopolimēra grunts iekšdarbiem. Paredzēta saķeres uzlabošanai pirms dekoratīvā apmetuma, struktūrkrāsas, šķidro tapešu vai betona un apmetuma sienu špaktelēšanas.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. No jauna uzklātu betona kārtu drīkst gruntēt ne agrāk kā pēc 14 dienām, un tai jābūt pilnībā stingrai.

Gruntēšana

Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienu grunts kārtu. Žūšanas laiks: 2–2,5 stundas +20 °C apkārtējās vides temperatūrā, relatīvais gaisa mitrums: 65%.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 4–5 m2/l
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): žūšanas laiks: 2–2,5 stundas +20 °C apkārtējās vides temperatūrā, relatīvais gaisa mitrums: 65%.

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai krāsains
Blīvums (20°C): (1,62-1,65) g/cm¬³
pH (20°C): 8,0 – 9,0
GOS (VOC): < 2 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija tarā: VdL-RL 03: 6 ppm vai (6×10-4) %
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma, μm: raupjš (līdz 1500 μm) EN 13300
Negaistošo vielu tilpuma daļa: ~50,0 %
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h): pēc 24 stundām defektu līmenis 0 EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 3 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS TEX ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS TEX produkta datu lapa

IGIS TEX drošības datu lapa