Viegla smalkgraudainā špakteļmasa MIKROSFERA

Lietošanai gatava viegla smalkgraudaina polimēru špaktele iekšdarbiem. Betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms krāsu uz ūdens bāzes uzklāšanas un tapešu līmēšanas. Ieteicams izmantot gan pirmajai kārtai (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma kārtas izlīdzināšanai.

Category:

Apraksts

Viegla smalkgraudainā špakteļmasa MIKROSFERA

  • Uz ūdens bāzes
  • Gatavs izmantošanai dažādos pielietojumos
  • Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 3 mm biezam slānim
  • Izcila garaiņu caurlaidspēja, ātra žūšana, neplaisā, elastīgs
  • Mazā ūdens absorbcija nodrošina mazāku krāsas patēriņu
  • Viegli slīpējams, mazāk putekļu
  • Viegls, ērti lietojams un transportējams
  • Piemērots ilgspējīgai būvniecībai

Lietošana

Lietošanai gatava viegla smalkgraudaina polimēru špaktele iekšdarbiem. Betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms krāsu uz ūdens bāzes uzklāšanas un tapešu līmēšanas. Viegla smalkgraudainā špaktele MIKROSFERA ir piemērota manuālai uzklāšanai, bet MIKROSFERA Roll & Spray — smidzināšanai vai rullēšanai.

Ieteicams izmantot gan pirmajai kārtai (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma kārtas izlīdzināšanai.

Pārklāšanas apjoms

1 m²/l 1 mm biezam slānim.

Tehniskā informācija

Nolūks: lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela: akrila kopolimērs
Pildviela: dolomīts, perlīts
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, dzeltenbalta
Blīvums g/cm3: ~1,0 EN ISO 2811-1
Daļiņu izmēri mm: < 0,15
pH (20°C): 8,0 – 9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti: emisiju klase M1 būvmateriāliem, CE marķējums EN 15824, EN 13963
VOC un SVOC: <0,5g/l/<0,5g/l. EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā: VdL-RL 03: 3 ppm vai (3×10-4) %
Negaistošs vielas saturs %: 48,0-50,0 EN ISO 3251
Reakcija uz uguni: A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija: MPa ≥0,3 EN 1542
Nepastāvošas plaisas: nav plaisu EN 13963

Darba instrumenti: lāpstiņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole
Instrumenta tīrīšana:
ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi:
temperatūra no +10 ºC līdz +25 ºC, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklājuma biezums:
3 mm
Pārklāšanas apjoms: 1 m²/l 1 mm biezam slānim
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH):
1 mm izžūst pēc 3–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

Uzklāšana
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārta. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums — 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums:

MIKROSFERA
1l, 3l, 10l, 17l spaiņi, 17l maisi
MIKROSFERA S
17l spaiņi, 17l maisi

Lejupielādēt

Mikrosfera ekspluatācijas īpašību deklarācija

Mikrosfera produkta datu lapa

Mikrosfera drošības datu lapa