Smalkgraudaina špakteļmasa IGIS MR

Lai nodrošinātu maksimāli gludu betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu nobeiguma apdari pirms krāsu uz ūdens bāzes uzklāšanas un tapešu līmēšanas.

Category:

Apraksts

Smalkgraudaina špakteļmasa IGIS MR

  • Veido ārkārtīgi līdzenu un stingru virsmu
  • Uz ūdens bāzes
  • Gatavs izmantošanai
  • Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 1 mm biezam slānim
  • Ātra žūšana
  • Draudzīgs videi un veselībai

Lietošana

Lietošanai gatava smalkgraudaina polimēru špaktele iekšdarbiem. Lai nodrošinātu maksimāli gludu betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu nobeiguma apdari pirms krāsu uz ūdens bāzes uzklāšanas un tapešu līmēšanas.

Pārklāšanas apjoms

1 m²/1,6 kg 1 mm biezam slānim.

Tehniskā informācija

Nolūks: lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela: akrila kopolimērs
Pildviela: dolomīts
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, dzeltenbalta
Blīvums: 1,70-1,73 g/cm³
Daļiņu izmēri: <0,025 mm
pH: 8,0-9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti: CE marķējums EN 15824, EN 13963
GOS (VOC): <1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā: VdL-RL 03: 4 ppm vai (3,9×10-4) %
Negaistošs vielas saturs: 68,0-69,0 % EN ISO 3251
Degamība: A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija: MPa ≥0,3 EN 1542
Nepastāvošas plaisas: nav plaisu EN 13963

Darba instrumenti: lāpstiņa
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ºC līdz +25 ºC, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklājuma biezums: 1 mm
Pārklāšanas apjoms: 1 m²/1,6 kg 1 mm biezam slānim
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

Uzklāšana
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārta. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums — 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1,5 kg, 5 kg, 18 kg spaiņi

Lejupielādēt

IGIS MR ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS MR produkta datu lapa

IGIS MR drošības datu lapa