Viegla rupjgraudainā špakteļmasa MAKROSFERA

Lietošanai gatava viegla rupjgraudainā polimēru špakteļmasa iekšdarbiem. Pirmajai rupji apmestu un minerālvirsmu līdzināšanas kārtai.

Category:

Apraksts

Viegla rupjgraudainā špakteļmasa MAKROSFERA

  • Nevainojami aizpilda lielākus nelīdzenumus
  • Izlīdzina rupju virsmu
  • Uz ūdens bāzes
  • Gatavs izmantošanai dažādos pielietojumos
  • Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 5 mm biezam slānim
  • Izcila garaiņu caurlaidspēja, ātra žūšana, neplaisā, elastīgs
  • Mazā ūdens absorbcija nodrošina mazāku krāsas patēriņu
  • Viegli slīpējams, mazāk putekļu
  • Viegls, ērti lietojams un transportējams
  • Draudzīgs videi un veselībai

Lietošana

Lietošanai gatava viegla rupjgraudainā polimēru špaktele iekšdarbiem. Viegla rupjgraudainā špaktele MAKROSFERA ir piemērota manuālai uzklāšanai, bet MAKROSFERA Roll & Spray — smidzināšanai vai rullēšanai.

Pirmajai rupji apmestu un minerālvirsmu līdzināšanas kārtai.

Pārklāšanas apjoms

1 m²/l 1 mm biezam slānim.

Tehniskā informācija

Nolūks: lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela: akrila kopolimērs
Pildviela: dolomīts, perlīts
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, dzeltenbalta
Blīvums: ~1,0 g/cm³ EN ISO 2811-1
Daļiņu izmēri: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti: CE marķējums EN 15824, EN 13963
GOS (VOC) un SVOC: <0,5 g/l un <0,5 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā: VdL-RL 03: 3 ppm vai (3×10-4) %
Negaistošs vielas saturs: 48,0-50,0 % EN ISO 3251
Degamība: A2-s1,dO EN 13501-1
Adhēzija: MPa ≥0,3 EN 1542
Nepastāvošas plaisas: nav plaisu EN 13963

Darba instrumenti: lāpstiņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ºC līdz +25 ºC, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklājuma biezums: 5 mm
Pārklāšanas apjoms: 1 m²/l 1 mm biezam slānim
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izžūst pēc 3–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

Uzklāšana
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārta. . Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Iesaiņojums:

MAKROSFERA
1 l, 3 l, 10 l, 17 l spaiņi, 17 l maisi
MAKROSFERA S
17 l maisi

Lejupielādēt

Makrosfera ekspluatācijas īpašību deklarācija

Makrosfera produkta datu lapa

Makrosfera drošības datu lapa