Grunts pirms krāsošanas Taktika B

Ūdens bāzes akrila kopolimēra grunts pirms krāsošanas, izmantošanai iekšdarbos.

Category:

Apraksts

Grunts pirms krāsošanas Taktika B

  • Uz ūdens bāzes
  • Samazina krāsas patēriņu, izlabo izlīdzinātas virsmas defektus pirms krāsošanas
  • Atvieglo krāsošanu
  • Veido biezu matētu plēvi
  • Uz ūdens bāzes
  • Ūdens tvaiku caurlaidīga
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Ūdens bāzes akrila kopolimēra grunts pirms krāsošanas, izmantošanai iekšdarbos. Lai izlīdzinātu minerālu virsmu (piemēram, betona, apmetuma, špakteles, mūrējuma, ģipškartona plākšņu, krāsotu tapešu) absorbciju pirms krāsošanas ar ūdens bāzes dispersijas krāsām.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai. Noslīpējiet pārklāto virsmu un noslaukiet putekļus.

Gruntēšana

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Izmantojot rullīti, uzklājiet vienu grunts kārtu tajā pašā virzienā un labi izrullējiet, līdz ir iegūta gluda virsma (bez tekstūras). Ja gruntējumu uzklāj ar pulverizatoru, pēc izsmidzināšanas to labi izrullējiet ar rullīti.

Pārklāšanas apjoms

8–10 m²/l, uzklāta 1 kārtas. Precīzu pārklājuma daudzumu nosaka, pārklājot pārbaudes laukumu.

Tehniskā informācija

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums: 1,230-1,250 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Gaistošo organisko savienojumu (GOS): <15 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: 21,0-24,0 % EN ISO 3251
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma: smalks (līdz 100 μm) EN 13300
Spīduma pakāpe, 85⁰: <10 (matēta) EN 13300
Noturība pret stāvošu ūdeni (40±2 °C, 24 h): pēc 24 stundām defektu līmenis 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %. Gruntēšanas laikā izvairieties no caurvēja un tiešiem saules stariem. Ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes gruntēšanas plēve.
Pārklāšanas apjoms: 8–10 m²/l, uzklāta 1 kārtas. Precīzu pārklājuma daudzumu nosaka, pārklājot pārbaudes laukumu.
Žūšanas laiks (20±2 °C, 50 % RH): pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai. Noslīpējiet pārklāto virsmu un noslaukiet putekļus.

Gruntēšana
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Izmantojot rullīti, uzklājiet vienu grunts kārtu tajā pašā virzienā un labi izrullējiet, līdz ir iegūta gluda virsma (bez tekstūras). Ja gruntējumu uzklāj ar pulverizatoru, pēc izsmidzināšanas to labi izrullējiet ar rullīti.

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l;  3 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

Taktika B drošības datu lapa

Taktika B produkta datu lapa

Taktika B ekspluatācijas īpašību deklarācija