Universāla špakteļmasa

KONTRAKT S

Savaldi un ierobežo apdares budžetu, tas palīdz noslēgt jaunus kontraktus.

Lietošanai gatava universāla polimēru špakteļmasa iekšdarbiem. Betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms ūdens bāzes krāsu uzklāšanas un tapešu līmēšanas.
Universāla špakteļmasa KONTRAKT S — ir piemērota smidzināšanai vai rullēšanai,  bet KONTRAKT M — manuālai uzklāšanai

Ieteicams izmantot gan pirmajai kārtai (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma kārtas izlīdzināšanai.

Category:

Apraksts

Universāla špakteļmasa KONTRAKT S

  • Uz ūdens bāzes
  • Gatavs izmantošanai
  • Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 2 mm biezam slānim
  • Ātra žūšana
  • Draudzīgs videi un veselībai

Lietošana

Lietošanai gatava universāla polimēru špakteļmasa iekšdarbiem. Betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms ūdens bāzes krāsu uzklāšanas un tapešu līmēšanas.

Universāla špakteļmasa KONTRAKT S — ir piemērota smidzināšanai vai rullēšanai,  bet KONTRAKT M — manuālai uzklāšanai

Ieteicams izmantot gan pirmajai kārtai (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma kārtas izlīdzināšanai.

Pārklāšanas apjoms

1 m²/1,6 kg 1 mm biezam slānim.

Tehniskā informācija

Nolūks: lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela: akrila kopolimērs
Pildviela: dolomīts
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, dzeltenbalta
Blīvums g/cm3: 1,74-1,78
Daļiņu izmēri mm: < 0,100
pH (20°C): 8,0 – 9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti: CE marķējums EN 15824, EN 13963
GOS (VOC): <1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā: VdL-RL 03: 3 ppm vai (2,8×10-4) %
Negaistošs vielas saturs %: 69,0-71,0 % EN ISO 3251
Reakcija uz uguni: A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija: MPa ≥0,3 EN 1542
Nepastāvošas plaisas: nav plaisu EN 13963

Darba instrumenti: lāpstiņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole
Instrumenta tīrīšana:
ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi:
temperatūra no +10 ºC līdz +25 ºC, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklājuma biezums:
2 mm
Pārklāšanas apjoms: 1 m²/1,6 kg 1 mm biezam slānim
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH):
1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

Uzklāšana
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārta. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums — 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums:

KONTRAKT S
28 kg maisi

KONTRAKT M
28 kg maisi

Lejupielādēt

KONTRAKT S drošības datu lapa

KONTRAKT S ekspluatācijas īpašību deklarācija

KONTRAKT S produkta datu lapa

KONTRAKT M ekspluatācijas īpašību deklarācija

KONTRAKT M produkta datu lapa

KONTRAKT M drošības datu lapa