Grunts ar padziļinātu iedarbību IGIS AG

Lai izlīdzinātu porainu minerālvirsmu (piemēram, betona, apmetuma, reģipša plākšņu utt.) mitruma absorbciju un stiprinātu virsmu pirms špakteļu uzklāšanas vai tapešu līmēšanas. 

Category:

Apraksts

Grunts ar padziļinātu iedarbību IGIS AG

  • Uz ūdens bāzes
  • Dziļa iespiešanās
  • Nostiprina virsmu
  • Ūdens tvaiku caurlaidīga
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Dziļi penetrējoša akrila grunts uz ūdens bāzes iekšdarbiem un āra darbiem.
Lai izlīdzinātu porainu minerālvirsmu (piemēram, betona, apmetuma, reģipša plākšņu utt.) mitruma absorbciju un stiprinātu virsmu pirms špakteļmasas uzklāšanas vai tapešu līmēšanas.

Pārklāšanas apjoms

5–20 m²/l

Tehniskā informācija

Nolūks: iekšdarbiem un āra darbiem
Saistviela: akrila dispersija
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, bālgans
Blīvums: ~1,000 g/cm³
pH: 7,0-8,5
Gaistošo organisko savienojumu (GOS): <1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija tarā: VdL-RL 03: 0 ppm vai (0x10-4) %
Negaistošs vielas saturs: 5,5-7,0 % EN ISO 3251
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h): pēc 24 stundām defektu līmenis 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 5–20 m²/l
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): virsmas nožūšanas laiks – 1 stunda. Pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai, stingrai un tīrai, bez sāļiem, taukvielām, eļļas, vaska, eļļas krāsas, pelējuma, sūnām un jebkādiem citiem piesārņojumiem. Netīras ēku fasādes jānomazgā ar augstspiediena ūdens strūklu.

Gruntēšana
Vienmērīgi uzklājiet grunti, neatstājot nenoklātas vietas un nepieļaujot notecējumus.

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 5 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS AG produkta datu lapa

IGIS AG drošības datu lapa

IGIS AG ekspluatācijas īpašību deklarācija