Grunts ar padziļinātu iedarbību IGIS AG

Lai izlīdzinātu porainu minerālvirsmu (piemēram, betona, apmetuma, reģipša plākšņu utt.) mitruma absorbciju un stiprinātu virsmu pirms špakteļu uzklāšanas vai tapešu līmēšanas. 

Category:

Description

Grunts ar padziļinātu iedarbību IGIS AG

  • Uz ūdens bāzes
  • Dziļa iespiešanās
  • Nostiprina virsmu
  • Ūdens tvaiku caurlaidīga
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Akrila grunts uz ūdens gāzes ar padziļinātu iedarbību iekšdarbiem un āra darbiem.

Lai izlīdzinātu porainu minerālvirsmu (piemēram, betona, apmetuma, reģipša plākšņu utt.) mitruma absorbciju un stiprinātu virsmu pirms špakteļu uzklāšanas vai tapešu līmēšanas.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, stingrai un tīrai, bez sāļiem, taukvielām, eļļas, vaska, eļļas krāsas, pelējuma, sūnām un jebkādiem citiem piesārņojumiem. Netīras ēku fasādes jānomazgā ar augstspiediena ūdens strūklu.

Gruntēšana

Vienmērīgi uzklājiet grunti, neatstājot nenoklātas vietas un nepieļaujot notecējumus.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 5–20 m2/1 l
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): virsmas nožūšanas laiks – 1 stunda 20 ⁰C apkārtējās vides temperatūrā. Pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas.

Nolūks: iekšdarbiem un āra darbiem
Saistviela: akrila dispersija
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, bālgans
Blīvums (20 °C): ~1,000 g/cm³
pH (20 °C): 7,0 – 8,5
GOS (VOC): < 1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija tarā: VdL-RL 03: 0 ppm vai (0x10-4) %
Negaistošs vielas saturs: (5,5-7,0) % EN ISO 3251
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h): pēc 24 stundām defektu līmenis 0 EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 5 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS AG ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS AG produkta datu lapa

IGIS AG drošības datu lapa