Špakteļmasa sienām un griestiem Taktika S

Betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms ūdens bāzes krāsu uzklāšanas un tapešu līmēšanas. Ieteicams izmantot gan pirmajam slānim (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma slāņa izlīdzināšanai.

Category:

Apraksts

Špakteļmasa sienām un griestiem Taktika S

  • Gatavs izmantošanai dažādos pielietojumos
  • Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 3 mm biezam slānim
  • Ātri žūstoša un neplaisājoša
  • Viegli slīpējams
  • Uz ūdens bāzes
  • Draudzīgs videi un veselībai

Lietošana

Betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms ūdens bāzes krāsu uzklāšanas un tapešu līmēšanas.
Ieteicams izmantot gan pirmajam slānim (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma slāņa izlīdzināšanai.

Uzklāšana

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārta. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

Pārklāšanas apjoms

~1 m²/l 1 mm biezam slānim. Precīzu pārklājuma daudzumu nosaka, pārklājot pārbaudes laukumu. Pārklājuma biezums: 3 mm

Tehniskā informācija

Nolūks: lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela: akrila kopolimērs
Pildviela: dolomīts, perlīts
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, dzeltenbalta
Blīvums: ~1,60 g/cm³ EN ISO 2811-1
Daļiņu izmēri: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti: CE marķējums EN 15824, EN 13963
GOS (VOC): <1 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: 45±1 % EN ISO 3251
Degamība: A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija: >0,3 MPa EN 13963
Nepastāvošas plaisas: nav plaisu EN 13963

Darba instrumenti: lāpstiņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklājuma biezums: 3 mm
Pārklāšanas apjoms: ~1 m²/l 1 mm biezam slānim. Precīzu pārklājuma daudzumu nosaka, pārklājot pārbaudes laukumu.
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

Uzklāšana

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārta. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 10 l spaiņi, 15 l maisi

Lejupielādēt

Taktika S ekspluatācijas īpašību deklarācija

Taktika S produkta datu lapa

Taktika S drošības datu lapa