Dekoratīvais apmetums IGIS DTV

Dekoratīvai minerālvirsmu, piemēram, betona, apmetuma, ķieģeļu mūra, ģipškartona plākšņu utt. apdarei.

Category:

Apraksts

Dekoratīvais apmetums IGIS DTV

  • Viegli uzklājama
  • Stingri pieķeras minerālu substrātiem
  • Ūdens tvaiku caurlaidīga
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Lietošanai gatavs dekoratīvais akrila kopolimēra iekštelpu apmetums ar dabīgā marmora granulām. Dekoratīvai minerālvirsmu, piemēram, betona, apmetuma, ķieģeļu mūra, ģipškartona plākšņu utt. apdarei.

Pārklāšanas apjoms

1,5–2 kg/m²

Tehniskā informācija

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums: 1,83-1,98 kg/cm³
pH: 8,3-9,3
Gaistošo organisko savienojumu (GOS): <8 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: 61,5-71,0 % (atkarībā no apmetuma veida)
Adhēzija pēc 28 dienām: ≥0,3 MPa EN 1542

Darba instrumenti: lāpstiņa, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 1,5–2 kg/m²
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): žūšanas laiks – 24 stundas. Apmetums pilnībā nožūst un spēj izturēt slodzi 2–3 dienu laikā.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Uzklājiet virsmai IGIS TEX grunti.

Apmetums
Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Uzklāt apmetuma kārtu tādā biezumā, kas vienāds ar lielāko graudu lielumu, un izlīdzināt. Kad apmetums nelīp pie instrumenta, izlīdzināt virsmu ar atbilstošas tekstūras poliuretāna vai plastmasas plāksni. Apmetuma žūšanas laikā izvairieties no caurvēja.

Atkritumu apsaimniekošana
Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Iesaiņojums: 17 kg spaiņi

Lejupielādēt

IGIS DTV produkta datu lapa

IGIS DTV drošības datu lapa

IGIS DTV 1,0 mm ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS DTV 1,5 mm ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS DTV 1,5 mm S ekspluatācijas īpašību deklarācija