Dekoratīvais apmetums IGIS DTV

Dekoratīvai minerālvirsmu, piemēram, betona, apmetuma, ķieģeļu mūra, ģipškartona plākšņu utt. apdarei.

Category:

Description

Dekoratīvais apmetums IGIS DTV

  • Viegli uzklājama
  • Stingri pieķeras minerālu substrātiem
  • Ūdens tvaiku caurlaidīga
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Dekoratīvai minerālvirsmu, piemēram, betona, apmetuma, ķieģeļu mūra, ģipškartona plākšņu utt. apdarei. „Samanėlė“ ir dekoratīvi graudaina tekstūra, ko veido ar apļveida kustībām. „Lietutis“ ir dekoratīvi graudaina tekstūra, ko veido ar šķērseniskām un gareniskām kustībām. 

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Uzklājiet virsmai IGIS TEX grunti. 

Apmetums

Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Uzklāt apmetuma kārtu tādā biezumā, kas vienāds ar lielāko graudu lielumu, un izlīdzināt. Kad apmetums nelīp pie instrumenta, izlīdzināt virsmu ar atbilstošas tekstūras poliuretāna vai plastmasas plāksni. Apmetuma žūšanas laikā izvairieties no caurvēja. Žūšanas laiks – 24 stundas pie +20 ºC apkārtējās vides temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma. Apmetums pilnībā nožūst un spēj izturēt slodzi 2–3 dienu laikā.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: lāpstiņa, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 1,5–2 kg/m2
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): žūšanas laiks – 24 stundas pie +20 ºC apkārtējās vides temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma. Apmetums pilnībā nožūst un spēj izturēt slodzi 2–3 dienu laikā.

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai krāsains
Blīvums (20°C): (1,83-1,98) kg/dm¬³
pH (20°C): 8,3 – 9,3
GOS (VOC): < 8 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: (61,5-71,0) % (atkarībā no krāsas bāzes)
Adhēzija pēc 28 dienām: ≥ 0,3 MPa EN 1542
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 17 kg spaiņi

Lejupielādēt

IGIS DTV 1,5 mm S ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS DTV 1,0 mm ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS DTV 1,5 mm ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS DTV produkta datu lapa

IGIS DTV drošības datu lapa