Dekoratiivkrohv kasutamiseks siseruumides DTV, DTVS

Akrüül-dekoratiivkrohv 1 mm või 1,5 mm looduslike marmorikildudega, mis annab seinale kareda dekoratiivse tekstuuri. Kergesti pealekantav, nakkub pinnaga hästi, niiskuskindel, vähese lõhnaga, keskkonnasõbralik ja tervisele kahjutu.

Category:

Kirjeldus

Dekoratiivkrohv kasutamiseks siseruumides DTV, DTVS

Kasutusvalmis dekoratiivne struktuurne akrüülkrohv sisetöödeks naturaalse marmori puruga. 

Kasutusala

Hoonete dekoratiivseks siseviimistluseks. Kasutatakse mineraalsetel pindadel, nagu betoon, krohv, telliskivi, kipsplaadid jm. 

Omadused

„Sammal“ on dekoratiivse teralise struktuuriga, mis saavutatakse ringliigutustega. „Vihm“ on dekoratiivse krobelise struktuuriga, mis saavutatakse piki- ja ristiliigutustega. Krohv on kergesti pealekantav, nakkub tugevalt mineraalalustega, veeauru läbilaskev. Ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. 

Pinna ettevalmistamine

Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva ja puhas. Pind kruntida IGIS TEX krundiga.  

Krohvi pealekandmine

Segada hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal. Kanda pinnale krohvikiht paksusega, mis on võrdne kõige suuremate terade läbimõõduga, ja hõõruda ühtlaselt laiali. Kui krohv ei kleepu tööriista külge, hõõruda pinda siluri või hõõrutiga vajaliku tekstuuri saavutamiseni. Vältida tõmbetuult krohvi kuivamise ajal. Kuivamisaeg on 24 tundi ümbritseva keskkonna temperatuuri korral +20 oС ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Krohv kuivab täielikult ning talub koormust 2–3 päeva pärast. 

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.12 VDM (A / l / WB – 2004/42 / EL): 200 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <8 g/l.

Katvus: ~ 1,5-2 kg/m²

Lae alla

IGIS DTV ohutuskaart

IGIS DTV toote andmeleht

IGIS DTV 1,5 mm S toimivusdeklaratsioon

IGIS DTV 1,5 mm toimivusdeklaratsioon

IGIS DTV 1,0 mm toimivusdeklaratsioon