Pahtel vuukidele ja nurkadele Taktika J

Kitt on mõeldud kasutamiseks vuugilindi ja nurgaprofiilidega.

Category:

Kirjeldus

Pahtel vuukidele ja nurkadele Taktika J

  • Veepõhine
  • Valmis kasutamiseks
  • Vastupidav ja elastne
  • Nakkub hästi pinnaga
  • Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Liiteteibi ja nurgaprofiilide kasutamiseks.

Katvus

~0,2-0,3 l/m

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: dolomiit, perliit
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjaskollane
Tihedus: 1,62-1,63 g/cm³ EN ISO 2811-1
Osakeste suurus: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Mittelenduvate ühendite sisaldus mahu järgi: 49±1 % EN ISO 3251
Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine: >0,3 MPa EN 13963

Töövahendid: pahtlilabidas
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus
Katvus: ~0,2-0,3 l/m
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 2-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Kruntida pind krundiga IGIS AG.

Kipsplaadi vuukide viimistlemine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Täitke kipsplaatide vahekoht, pange liiteteip kohe peale, siis pigistage välja ülearune pahtel ja tasandage. Kui pahtel on kuivanud, täitke vahekohta vajadusel uuesti. Tasanduskiht kandke peale alles pärast vahekoha täielikku kuivamist.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend: 1 l, 3 l, 10 l ämbrid

Lae alla

Taktika J toimivusdeklaratsioon

Taktika J toote andmeleht

Taktika J ohutuskaart