Špakteļmasa šuvēm un stūriem Taktika J

Piemērota šuvju lentēm un stūra profiliem.

Category:

Apraksts

Špakteļmasa šuvēm un stūriem Taktika J

  • Uz ūdens bāzes
  • Gatavs izmantošanai
  • Stingra un elastīga
  • Laba adhēzija pie virsmas
  • Draudzīgs videi un veselībai

Lietošana

Piemērota šuvju lentēm un stūra profiliem.

Pārklāšanas apjoms

~0,2-0,3 l/m

Tehniskā informācija

Nolūks: lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela: akrila kopolimērs
Pildviela: dolomīts, perlīts
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, dzeltenbalta
Blīvums: 1,62-1,63 g/cm³ EN ISO 2811-1
Daļiņu izmēri: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti: CE marķējums EN 15824, EN 13963
Gaistošo organisko savienojumu (GOS): <1 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: 49±1 % EN ISO 3251
Degamība: A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija: >0,3 MPa EN 13963

Darba instrumenti: lāpstiņa
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: ~0,2-0,3 l/m
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai, gruntētai ar IGIS AG. Rūpīgi nogruntējiet spraugas.

Ģipškartona plākšņu savienojumu apdare
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Aizpildiet ģipškartona plākšņu šuvi, nekavējoties uzlieciet šuves lentu, izspiediet lieko pildvielu un izlīdziniet. Kad pildviela sakaltusi, ja vajadzīgs, aizpildiet šuvi vēlreiz. Izlīdzinošo slāni uzklājiet tikai tad, kad šuve ir pilnīgi sausa.

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l, 3 l, 10 l spaiņi

Lejupielādēt

Taktika J ekspluatācijas īpašību deklarācija

Taktika J produkta datu lapa

Taktika J drošības datu lapa