Gruntas prieš dažymą Taktika B

Skirtas mineralinių paviršių (betono, tinko, glaisto, mūro, gipso kartono plokščių, dažomų tapetų ir kt.) įgėrio suvienodinimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais

Aprašymas

Gruntas prieš dažymą Taktika B

  • Suvienodina paviršiaus įgėrį
  • Palengvina dažymą ir glaistyto paviršiaus defektų pataisymą prieš dažant
  • Sumažina dažų sąnaudas
  • Sudaro visiškai matinę plėvelę
  • Vandens pagrindo
  • Laidus vandens garams
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Vandeninis akrilinis kopolimerinis gruntas prieš dažymą vidaus darbams. Mineralinių paviršių (betono, tinko, glaisto, mūro, gipso kartono plokščių, dažomų tapetų ir kt.) įgėrio suvienodinimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nepadengtų plotų. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

8-10 m²/l, dengiant vieną kartą. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis: 1,230-1,250 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <15 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: 21,0-24,0 % LST EN ISO 3251
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdelio dydį: smulkus (iki 100 μm) LST EN 13300
Blizgumo laipsnis, 85⁰: <5 (dulsvai matinis) LST EN ISO 2813
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (40±2) ⁰C, h: po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN ISO 4628-1;

Darbo įrankiai: volelis
Įrankių valymas: vandeniu
Gruntavimo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80) % santykinis oro drėgnis. Gruntavimo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška danga.
Sąnaudos: 8-10 m²/l, dengiant vieną kartą. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (20 °C, 65 % RH): 2-2,5 val. Pilnai išdžiūsta po ~24 val., priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

Paviršiaus paruošimas
Gruntuojamas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus. Glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

Gruntavimas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Gruntą denkite vienu sluoksniu ta pačia kryptimi ir gerai išvoluokite iki lygaus paviršiaus (be faktūros).

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:

1 l kibiras, 4771341015379
3 l kibiras, 4771341015386
10 l kibiras, 4771341015393

Atsisiųsti

Taktika B eksploatacinių savybių deklaracija

Taktika B saugos duomenų lapas

Taktika B techninių duomenų lapas