Koka gruntskrāsa

Zāģēta un ēvelēta koka gruntēšanai pirms apstrādes ar koka apdares pārklājumiem uz ūdens bāzes. Jaunām un tīrām āra virsmām no koka – fasādēm, nojumēm, terasēm, durvīm, logiem, grīdām, žogiem utt. Nav piemērotas sēnīšu un grauzēju bojātam kokam. 

Category:

Description

Koka gruntskrāsa ar dziļu aizsardzību

  • Uz ūdens bāzes
  • Dziļa iespiešanās
  • Samazina bāzes absorbciju
  • Nodrošina labu virsmas adhēziju
  • Vājš smaržu

Lietošana

Koka gruntskrāsa uz ūdens bāzes ar dziļu aizsardzību. Zāģēta un ēvelēta koka gruntēšanai pirms apstrādes ar koka apdares pārklājumiem uz ūdens bāzes. Jaunām un tīrām āra virsmām no koka – fasādēm, nojumēm, terasēm, durvīm, logiem, grīdām, žogiem utt. Nav piemērotas sēnīšu un grauzēju bojātam kokam. 

Virsmas sagatavošana

Kokam jābūt sausam, maksimālais mitruma saturs visās apstrādes stadijās: 12–18%. Virsmai jābūt tīrai, stingrai un bez sēnītes. Sliktākā stāvoklī esošās vai izbalējušās zonas noslīpējiet ar smilšpapīru. Noņemiet veco daļēji nolobījušos krāsu. Notīriet putekļus, taukvielas un sodrējus ar sārmainu tīrīšanas līdzekli. Izmantojot vaitspirtu, acetonu vai šķīdinātāju 646, noņemiet visas iepriekš uzklātās eļļas vai vaska kārtas, sveķus līdz tīram kokam.

Gruntēšana

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienmērīgu kārtu koka šķiedru virzienā. Neveiciet darbus ļoti karstā un vējainā, kā arī ļoti saulainā laikā. Īpaši rūpīgi apstrādājiet zāģējuma vietas, dēļu vai baļķu malas, dēļu savienojumu vietas. Pirms gala apdares kārtas uzklāšanas pagaidiet vismaz 24 stundas, līdz gruntskrāsa pilnībā nožūst. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi ventilētā vietā.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: zāģēts koks: 4–7 m2/l; ēvelēts koks: 6–10 m2/l, uzklāts 1 slānī
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): virsmas nožūšanas laiks – 1 stunda 20 ⁰C apkārtējās vides temperatūrā. Pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas.

Nolūks: lietošanai ārā
Saistviela: akrila dispersija
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta, bālgans
Blīvums (20°C): ~1,000 g/cm¬³
pH (20°C): 8,0 – 9,0
GOS (VOC): < 40 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošs vielas saturs: (12,0-13,0) % EN ISO 3251
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h): pēc 24 stundām defektu līmenis 0 EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 5 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

Koka gruntskrāsa ekspluatācijas īpašību deklarācija

Koka gruntskrāsa produkta datu lapa

Koka gruntskrāsa drošības datu lapa