Matēta krāsa sienām TAKTIKA 5

Viegla uzklāšana, laba izlīdzināšanās, stingra saķere ar virsmu. Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi, kas ir izturīga pret mitru berzi un dezinfekcijas līdzekļiem. Nebūtiska smarža, apkārtējai videi un veselībai draudzīga, izcili piemērota izmantošanai ilgtspējīgā būvniecībā (M1 sertifikāts).

Description

Matēta krāsa sienām TAKTIKA 5

  • Uz ūdens bāzes
  • Segtspējas 1. klase
  • Izturība pret mitru beršanu 1. klase
  • Noturīgs pret dezinfekcijas līdzekļu ietekmi
  • Laba adhēzija pie virsmas
  • Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga
  • Izcili piemērota izmantošanai ilgtspējīgā būvniecībā (M1 sertifikāts)

Lietošana

Iekšdarbos sienām un griestiem uz minerēlām virsmām ( apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.). Izcili piemērota intensīvi ekspluatētās dzīvojamās un publiskās telpās, kur nepieciešama bieža tīrīšana – koridoriem, kāpņutelpām, virtuvēm, skolām, medicīnas iestāžu, pārtikas rūpniecības objektu telpām utt.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai. Nomazgājiet veco krāsu, izmantojot ziepjūdeni vai 3% sodas šķīdumu, pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Noslīpējiet ar smilšpapīru spīdīgo vai špaktelēto sauso virsmu un notīriet putekļus. Pirms krāsošanas ar spilgtām krāsām uzklāt IGIS GD.

Pielietojums

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt 1–2 kārtas, izmantojot otu, rulli vai izsmidzinātāju. Vienas partijas krāsa izmantojama vienas virsmas krāsošanai.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 6–7 m2/1 l, uzklāta 2 kārtas
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): putekļi nelīp pēc 1 stundas, var pārkrāsot pēc 2 stundām. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai krāsains
Blīvums (20°C): (1,25-1,40) g/cm¬³ (atkarībā no krāsas bāzes)
pH (20°C): 8,0 – 9,0
GOS (VOC): < 2 g/l EN ISO 11890-2
Kvalitātes standarti un sertifikāti: emisiju klase M1 būvmateriāliem, CE marķējums EN 15824, EN 13963
Negaistošs vielas saturs: (42,0-43,0) % (atkarībā no krāsas bāzes)
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma: smalks (līdz 100 μm) EN 13300
Spīduma pakāpe, 85⁰: < 10 (matēta) EN 13300
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar ISO 11998 (28 apgr, 200 ciklu), μm: < 5,0; 1. klase EN 13300+AC
Kontrastainums: 1. klases segtspēja, ja krāsas patēriņš ir 6 m²/l EN ISO 6504-3 A metodas
Noturība pret šķidrumiem (EN ISO 2812-1): pēc 24 stundām nav izmaiņu EN ISO 4628-1; EN ISO 4628-2
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 3 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

Taktika 5 ekspluatācijas īpašību deklarācija

Taktika 5 produkta datu lapa

Taktika 5 drošības datu lapa