Fasādes krāsa IGIS F

Minerālo virsmu (betons, apmetums, špaktele, ķieģeļu mūra utt.) ēku fasāžu apdarei.

Apraksts

Fasādes krāsa IGIS F

  • Uz ūdens bāzes
  • Laba pārklāšana un izlīdzināšana
  • Noturīgs pret laikapstākļu ietekmi
  • Laba adhēzija pie virsmas
  • Maza ūdens absorbcija
  • Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi

Lietošana

Akrila kopolimēra krāsa āra darbiem uz ūdens bāzes Minerālo virsmu (betons, apmetums, špaktele, ķieģeļu mūra utt.) ēku fasāžu apdarei.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai, gludai un tīrai. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Noklājiet porainas un ļoti mitrumu absorbējošas virsmas ar IGIS AG dziļas iedarbības grunti.

Pielietojums

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt 1–2 kārtas, izmantojot otu, rulli vai izsmidzinātāju. Vienas partijas krāsa izmantojama vienas virsmas krāsošanai.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 4–6 m2/1 l, uzklāta 2 kārtas
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): putekļi nelīp pēc 1 stundas, var pārkrāsot pēc 2 stundām. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Nolūks: lietošanai ārā
Saistviela: modificēts stirēna akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai krāsains
Blīvums (20 °C): (1,38-1,41) g/cm³ (atkarībā no krāsas bāzes)
pH (20 °C): 8,0 – 9,0
GOS (VOC): < 30 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: (35,0-47,0) % (atkarībā no krāsas bāzes)
Graudu lieluma klases (S): klase S1 (< 100 μm) EN 1062-1
Spīduma pakāpe, 85⁰: ≤ 10 (matēta) EN 1062-1
Šķidra ūdens caurlaidība W, kg/(m2*h0,5): ≤ 0,1 EN 1062-3; klase W3 (zema) EN 1062-1
Ūdens garaiņu pārneses līmenis Sd, m: ≥ 0,14 un < 1,4 EN ISO 7783-2; V2 4. klase (vidējs) EN 1062-1
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar ISO 11998 (28 apgr, 200 ciklu), μm: ≥ 5,0 un < 20; 2. klase EN 13300+AC
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 3 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS F ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS F produkta datu lapa

IGIS F drošības datu lapa