Akrüül-fassaadivärv IGIS F

Hoone välisviimistluses: betoon-, krohvitud, asbest-tsement-, tellis- ja muude mineraalsetest ehitusmaterjalidest pindade värvimiseks. Kulu: 5–7 m²/l kahekordsel värvimisel.

Categories: ,

Kirjeldus

Vesialuseline kopolümeerne akrüülvärv välistöödeks. 

Kasutusala

Hoonete mineraalsetest ehitusmaterjalidest (betoon, krohv, pahtel, telliskivi jms) fassaadide värvimiseks. 

Omadused

Vastupidav ilmastiku mõjudele. Hea katvus, tasandumine, hea nakkumine aluspinnaga, veeauru läbilaskev. Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. 

Pinna ettevalmistamine

Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Seente või hallitusega nakatunud pinda töödelda hallitusevastase vahendiga. Poorsed ja niiskust imavad pinnad kruntida sügavimmutava krundiga IGIS AG. 

Värvimine

Enne kasutamist segada värvi hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihis. Mitte värvida otsese päikesekiirguse käes, tugeva tuule või kõrge õhuniiskuse korral. 

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Kasutamine: mitte valada kanalisatsiooni, vette või pinnasele. Tühi, kuiv pakend suunata taaskasutusse vastavalt riiklikule seadusandlusele. 

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.3 VDM (A/c/ WB – 2004/42/EL): 40 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <20 g/l (A-baas), <29 g/l (C-baas)

Kulu: 5–6 m²/l kahekordsel värvimisel

Lae alla

IGIS F toote andmeleht

IGIS F toimivusdeklaratsioo

IGIS F ohutuskaart