Akrüül-fassaadivärv IGIS F

Hoone välisviimistluses: betoon-, krohvitud, asbest-tsement-, tellis- ja muude mineraalsetest ehitusmaterjalidest pindade värvimiseks. Kulu: 5–7 m²/l kahekordsel värvimisel.

Categories: ,

Kirjeldus

Akrüül-fassaadivärv IGIS F

Vesialuseline kopolümeerne akrüülvärv välistöödeks. 

Kasutusala
Hoonete mineraalsetest ehitusmaterjalidest (betoon, krohv, pahtel, telliskivi jms) fassaadide värvimiseks. 

Omadused
Vastupidav ilmastiku mõjudele. Hea katvus, tasandumine, hea nakkumine aluspinnaga, veeauru läbilaskev. Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. 

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Seente või hallitusega nakatunud pinda töödelda hallitusevastase vahendiga. Poorsed ja niiskust imavad pinnad kruntida sügavimmutava krundiga IGIS AG. 

Värvimine
Enne kasutamist segada värvi hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihis. Mitte värvida otsese päikesekiirguse käes, tugeva tuule või kõrge õhuniiskuse korral. 

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.3 VDM (A/c/ WB – 2004/42/EL): 40 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <20 g/l (A-baas), <29 g/l (C-baas)

Kulu:5–6 m²/l kahekordsel värvimisel

Lae alla

IGIS F toimivusdeklaratsioon

IGIS F ohutuskaart

IGIS F toote andmeleht