Kruntvärv IGIS GD

Pinnatooni ühtlustamiseks mitmesugustel mineraalsetest ehitusmaterjalidest pindadel: esimese kihina betoonil, krohvitud, pahteldatud ja asbest-tsementpindadel, tellistel, kipsplaatidel, värvitaval tapeedil jne enne värvimist intensiivses toonis või madala katvusega värvidega.

Kirjeldus

Kruntvärv IGIS GD

Täismatt vesialuseline kopolümeerne akrüülvärv sisetöödeks.  

Kasutusala
Erinevate mineraalsetest ehitusmaterjalidest pindade (betoon, krohv, pahtel, telliskivi, kipsplaat, värvitavad tapeedid jmt) värvitooni ühtlustamiseks ning kasutamiseks enne värvimist erksat tooni värvidega. 

Omadused
Väga hea katvus, kergesti pealekantav, ei tilgu, kuivab kiiresti, laseb läbi veeauru, täidab mikropragusid. Ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. 

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Seente või hallitusega saastunud pind töödelda hallitusevastase vahendiga. Lihvida läikivat või pahteldatud kuiva pinda ning eemaldada tolm. Poorsed ja niiskust imavad pinnad töödelda IGIS AG sügavimmutava krundiga. 

Värvimine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga ühe kihina.  

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.1 VDM (A/a/WB – 2004/42/EL): 30 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <30 g/l.

Kulu: 10–14 m²/l, värvides 1 kihis

Lae alla

IGIS GD toimivusdeklaratsioon

IGIS GD ohutuskaart

IGIS GD toote andmeleht