Läikiv värv IGIS 20

Mineraalsetest ehitusmaterjalidest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pind, värvitav tapeet, tellis, betoon jne) siseseinte värvimiseks. Ideaalne lagede ja seinte värvimiseks niisketes, aktiivselt kasutatavates elu- ja avalikes ruumides (duširuumid, koridorid, trepikojad, köögid jm toiduainete käitlemise ruumid, kooliruumid, tervishoiuasutused jmt). Märgpuhastusele vastupidavuse klass 1.
Kulu: 6–7 m²/l kahekordsel värvimisel.

Description

Poolmatt vesialuseline akrüülvärv sisetöödeks. 

Kasutusala

Siseruumide mineraalpindadest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pinnad, värvitavad tapeedid, telliskivi, betoon) seinte ja lagede värvimiseks. Sobib suurepäraselt seinte ja lagede värvimiseks intensiivselt ekspluateeritavates elu- ja ühiskondlikes ruumides, mis nõuavad sagedast puhastamist – koridorid, trepikojad, köögid, koolid, meditsiiniasutused, toiduainetööstused jms.

Omadused

Hea katvus, tasanduvus, tugev nake aluspinnaga. Moodustab auru läbilaskva kile, mis on vastupidav niiskele puhastusele ja desinfitseerimisvahenditele. Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. 

Pinna ettevalmistamine

Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Kui vana värvi kiht aluspinnalt ei eemaldu, pesta pinda seebiveega või 3%-lise soodalahusega, seejärel loputada puhta veega. Töödelda seente või hallitusega saastunud pinda hallitusevastase vahendiga. Lihvida läikivat või pahteldatud kuiva pinda ning eemaldada tolm.  

Värvimine

Enne kasutamist segada hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihina. Ühe pinna värvimiseks kasutada ühest partiist pärinevat värvi.  

Ettevaatusabinõud: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Kasutamine: mitte valada kanalisatsiooni, vette või pinnasele. Tühi, kuiv pakend suunata taaskasutusse vastavalt riiklikule seadusandlusele. 

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.1 VDM (A/a/WB – 2004/42/EL): 30 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <30 g/l.

Kulu: 6–7 m²/l kahekordsel värvimisel

Lae alla

IGIS 20 toote andmeleht

IGIS 20 toimivusdeklaratsioon

IGIS 20 ohutuskaart