Matt laevärv IGIS L

Mineraalsetest ehitusmaterjalidest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pind, värvitav tapeet, tellis, betoon jne) siselagede värvimiseks. Ideaalne katvus, hea segunemine, keskkonnasõbralik ja tervisele kahjutu

Kirjeldus

Matt laevärv IGIS L

Täismatt vesialuseline kopolümeerne akrüüllaevärv sisetöödeks. 

Kasutusala
Mineraalsetele ehitusmaterjalidele (krohv, kipsplaat, pahteldatud pinnad, värvitavad tapeedid, telliskivi, betoon jms).  

Omadused
Hea katvus, tasanduvus, tugev nake aluspinnaga, auruläbivus. Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Kui vana värvi kiht aluspinnalt ei eemaldu, pesta pinda seebiveega või 3%-lise soodalahusega, seejärel loputada puhta veega. Töödelda seente või hallitusega saastunud pinda hallitusevastase vahendiga. Lihvida läikivat või pahteldatud kuiva pinda ning eemaldada tolm. 

Värvimine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihina. Ühe pinna värvimiseks kasutada ühest partiist pärinevat värvi.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.1 VDM (A/a/WB – 2004/42/EL): 30 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <23 g/l.

Katvus: 6–7 m²/l kahekordsel värvimisel

Lae alla

IGIS L toimivusdeklaratsioon

IGIS L ohutuskaart

IGIS L toote andmeleht