Matt laevärv IGIS L

Mineraalsetest ehitusmaterjalidest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pind, värvitav tapeet, tellis, betoon jne) siselagede värvimiseks. Ideaalne katvus, hea segunemine, keskkonnasõbralik ja tervisele kahjutu

Kirjeldus

Täismatt vesialuseline kopolümeerne akrüüllaevärv sisetöödeks. 

Kasutusala

Mineraalsetele ehitusmaterjalidele (krohv, kipsplaat, pahteldatud pinnad, värvitavad tapeedid, telliskivi, betoon jms).  

Omadused

Hea katvus, tasanduvus, tugev nake aluspinnaga, auruläbivus. Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele

Pinna ettevalmistamine

Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Kui vana värvi kiht aluspinnalt ei eemaldu, pesta pinda seebiveega või 3%-lise soodalahusega, seejärel loputada puhta veega. Töödelda seente või hallitusega saastunud pinda hallitusevastase vahendiga. Lihvida läikivat või pahteldatud kuiva pinda ning eemaldada tolm. 

Värvimine

Enne kasutamist segada hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihina.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Kasutamine: mitte valada kanalisatsiooni, vette või pinnasele. Tühi, kuiv pakend suunata taaskasutusse vastavalt riiklikule seadusandlusele. 

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.1 VDM (A/a/WB – 2004/42/EL): 30 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <23 g/l.

Kulu: 6–7 m²/l kahekordsel värvimisel

Lae alla

IGIS L toote andmeleht

IGIS L toimivusdeklaratsioon

IGIS L ohutuskaart