Dziļi matēta krāsa griestiem IGIS L

Minerālā  virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.). 

Apraksts

Dziļi matēta krāsa griestiem IGIS L

  • Viegla uzklāšana
  • Laba izlīdzināšanās
  • Laba adhēzija pie virsmas
  • Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Dziļi matēta akrila kopolimēra griestu krāsa iekšdarbiem uz ūdens bāzes. Minerālā  virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.).

Pārklāšanas apjoms

6–7 m²/l, uzklāta 2 kārtas

Tehniskā informācija

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums: ~1,45 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Gaistošo organisko savienojumu (GOS): <23 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija tarā: VdL-RL 03: 7 ppm vai (7×10-4) %
Negaistošo vielu tilpuma daļa: ~46,0 %
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma: smalks (līdz 100 μm) EN 13300
Spīduma pakāpe, 85⁰: <5 (pilnīgi matēta) EN 13300

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %. Krāsošanas laikā izvairieties no caurvēja un tiešiem saules stariem. ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes krāsas plēve.
Pārklāšanas apjoms: 6–7 m2/l, uzklāta 2 kārtas
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): putekļi nelīp pēc 1 stundas. Pārkrāsošanu var veikt tikai pēc pirmās kārtas pilnīgas nožūšanas (pēc ~2-4 stundām), atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai.
Nekrāsotas virsmas: notīriet netīrumus, taukus, sāļus. Noklājiet porainas un ļoti mitrumu absorbējošas virsmas ar IGIS AG dziļas iedarbības grunti. Nelīdzenas virsmas un dažādas plaisas ir nepieciešams izlīdzināt ar izvēlēto IGIS špakteli. Tas ir jānoslīpē un jānotīra putekļi.
Iepriekš krāsotas virsmas: noņemiet veco nolobīto krāsas pārklājumu, nomazgājiet piesārņoto virsmu ar ziepjūdeni vai 3 % sodas šķīdumu, pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni. Slīpējiet un notīriet putekļus no spīdīgas krāsotas virsmas, lai uzlabotu saķeri. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Nelīdzenas virsmas un dažādas plaisas ir nepieciešams izlīdzināt ar izvēlēto IGIS špakteli. Tas ir jānoslīpē un jānotīra putekļi. Pirms krāsošanas nogruntējiet aizpildītās virsmas ar grunti.

Pielietojums
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt 1–2 kārtas, izmantojot otu, rulli vai vai izsmidzināšanas pistoli.  Vienas partijas krāsa izmantojama vienas virsmas krāsošanai. Samaisiet tos vienā tarā, lai nodrošinātu krāsas viendabīgumu.
Sāciet krāsot griestus no loga puses gaismas izplatīšanās virzienā. Vienmērīgu, kvalitatīvu pārklājumu iegūsiet, bagātīgi iemērcot rullīti krāsā. Krāsošanas laikā pārliecinieties, vai uz rullīša ir pietiekami daudz krāsas.

Kopšanas ieteikumi
Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.

Drošības prasības: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Iesaiņojums: 1 l; 3 l; 5 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS L ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS L produkta datu lapa

IGIS L drošības datu lapa