Dziļi matēta krāsa griestiem IGIS L

Minerālā  virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.). 

Apraksts

Dziļi matēta krāsa griestiem IGIS L

  • Viegla uzklāšana
  • Laba izlīdzināšanās
  • Laba adhēzija pie virsmas
  • Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Dziļi matēta akrila kopolimēra griestu krāsa iekšdarbiem uz ūdens bāzes. Minerālā  virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.). 

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai. Nomazgājiet veco krāsu, izmantojot ziepjūdeni vai 3% sodas šķīdumu, pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Noslīpējiet ar smilšpapīru spīdīgo vai špaktelēto sauso virsmu un notīriet putekļus. 

Pielietojums

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt 1–2 kārtas, izmantojot otu, rulli vai izsmidzināšanas pistoli.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklāšanas apjoms: 6–7 m2/1 l, uzklāta 2 kārtas
Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): putekļi nelīp pēc 1 stundas, var pārkrāsot pēc 2-4 stundām. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai krāsains
Blīvums (20°C): ~1,45 g/cm¬³
pH (20°C): 8,0 – 9,0
GOS (VOC): < 30 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija tarā: VdL-RL 03: 7 ppm vai (7×10-4) %
Negaistošo vielu tilpuma daļa: ~46,0 %
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma: smalks (līdz 100 μm) EN 13300
Spīduma pakāpe, 85⁰: < 5 (pilnīgi matēta) EN 13300
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums: 1 l; 3 l; 5l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS L ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS L drošības datu lapa

IGIS L produkta datu lapa