Struktūrkrāsa IGIS STR

Reljefai dekoratīvai kārtai uz sienām un griestiem iekšdarbos un citām minerālām virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.).

Apraksts

Struktūrkrāsa IGIS STR

  • Uz ūdens bāzes
  • Elastīgs
  • Ātri žūst
  • Paslēpj virsmas nelīdzenumus
  • Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi
  • Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

Lietošana

Reljefai dekoratīvai kārtai uz sienām un griestiem iekšdarbos un citām minerālām virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.).

Pārklāšanas apjoms

1,5–4 m²/l, uzklāta 2 kārtas.

Tehniskā informācija

Nolūks: iekšdarbiem
Saistviela: stirēna akrila kopolimērs
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums: 1,60-1,64 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Gaistošo organisko savienojumu (GOS): <16 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa: ~50,0 %
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma: vidēji (līdz 300 μm) EN 13300
Adhēzija pēc 28 dienām: ≤1,0 MPa EN 1542

Darba instrumenti: ota, platā ota, īpašus rullis, izsmidzinātājs
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais mitrums 35–80 %. Krāsošanas laikā izvairieties no caurvēja un tiešiem saules stariem. ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes krāsas plēve.
Pārklāšanas apjoms: 1,5–4 m2/l, uzklāta 2 kārtas
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): putekļi nelīp pēc 1-2 stundas, var pārkrāsot pēc 24 stundām. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Noslīpējiet ar smilšpapīru spīdīgo vai špaktelēto sauso virsmu un notīriet putekļus. Lai nostiprinātu virsmu un samazinātu mitruma absorbciju, gruntējiet porainas virsmas (piemēram, ķieģeļus, mūri, betonu, blīvus blokus), izmantojot IGIS AG vai IGIS TEX. Krāsu uzklāt tikai tad, kad ir pilnībā nožuvusi grunts kārta.

Pielietojums
Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt 1–2 kārtas, izmantojot otu, rulli vai izsmidzinātāju. Vienas partijas krāsa izmantojama vienas virsmas krāsošanai. Samaisiet tos vienā tarā, lai nodrošinātu krāsas viendabīgumu.
Uzklājiet un veidojiet strukturālo krāsu uz visas virsmas vienmērīgi un konsekventi, turpiniet krāsot tikai uz tiem virsmas segmentiem, kur krāsa vēl nav sākusi žūt.
Krāsas faktūras formu var iegūt, izmantojot dažādus instrumentus: otas, platas otas, lāpstiņas, speciālus rullīšus. Smalku tekstūru iegūst, krāsojot ar īsu krāsas rullīti, lielāku faktūru – krāsojot ar strukturālo rullīti, otu.

Kopšanas ieteikumi: virsmas plēve iegūst pilnu izturību un to var notīrīt pēc 28 dienām. Notīriet netīro krāsoto virsmu ar sausu mīkstu suku vai sausu drānu.

Drošības prasības: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Atkritumu apsaimniekošana: neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.

Iesaiņojums: 3 l; 10 l spaiņi

Lejupielādēt

IGIS STR ekspluatācijas īpašību deklarācija

IGIS STR produkta datu lapa

IGIS STR drošības datu lapa