Struktuurvärv IGIS STR

Mineraalsetest ehitusmaterjalidest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pind, värvitav tapeet, tellis, betoon jne) siseseinte ja -lagede struktuurvärvimiseks ja reljeefse viimistluskihi loomiseks. Värv annab seintele dekoratiivse tekstuuri, mis saavutatakse värvi erinevate vahenditega peale kandes.
Kulu: 2-4 m²/l ühekordsel värvimisel.

Kirjeldus

Struktuurvärv IGIS STR

Struktuurne vesialuseline kopolümeerne akrüülvärv sisetöödeks. 

Kasutusala
Reljeefse viimistluskihi kujundamiseks mineraalsetest ehitusmaterjalidest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pinnad, telliskivi, betoon jms) seintele ja lagedele. 

Omadused
Kergesti pealekantav ja kujundatav, elastne, hea auruläbivusega, kuivab kiiresti, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. Katab pinna väikesed ebatasasused. 

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Pinna tugevdamiseks ja niiskusimavuse vähendamiseks töödelda poorseid pindu, nagu tellis, kivi, betoon, tiheda koostisega plokid, krundiga IGIS AG või IGIS TEX. Värv kanda peale pärast krundi kuivamist. 

Värvimine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihina. Ühe pinna värvimiseks kasutada ühest partiist pärinevat värvi.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.1 VDM (A/a/WB – 2004/42/EL): 30 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <16 g/l.

Katvus: 2–4 m²/l kahekordsel värvimisel

Lae alla

IGIS STR toimivusdeklaratsioon

IGIS STR ohutuskaart

IGIS STR toote andmeleht