Mattvärv IGIS 3

Mineraalsetest ehitusmaterjalidest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pind, värvitav tapeet, tellis, betoon jne) siselagede ja -seinte värvimiseks. Märgpuhastusele vastupidavuse klass 1.
Kulu: 6–7 m²/l kahekordsel värvimisel.

Kirjeldus

Mattvärv IGIS 3

Täismatt vesialuseline kopolümeerne akrüülvärv sisetöödeks.  

Kasutusala
Siseruumide mineraalpindadest (krohv, kipsplaat, pahteldatud pinnad, värvitavad tapeedid, telliskivi, betoon) seinte ja lagede värvimiseks. Sobib seinte ja lagede värvimiseks intensiivselt kasutatavates elu- ja ühiskondlikes ruumides, mis nõuavad sagedast puhastamist. 

Omadused
Hea katvus, tasanduvus, tugev nake aluspinnaga. Moodustab auru läbilaskva kile, mis on vastupidav niiskele puhastusele ja desinfitseerimisvahenditele. Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. 

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Kui vana värvi kiht aluspinnalt ei eemaldu, pesta pinda seebiveega või 3%-lise soodalahusega, seejärel loputada puhta veega. Töödelda seente või hallitusega saastunud pinda hallitusevastase vahendiga. Lihvida läikivat või pahteldatud kuiva pinda ning eemaldada tolm.  Enne erksate toonidega värvimist kasutada IGIS kruntvärvi. 

Värvimine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihina. Ühe pinna värvimiseks kasutada ühest partiist pärinevat värvi.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.1 VDM (A/a/WB – 2004/42/EL): 30 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <2 g/l.

Katvus: 6–7 m²/l kahekordsel värvimisel

Lae alla

IGIS 3 toote andmeleht

IGIS 3 toimivusdeklaratsioon

IGIS 3 ohutuskaart