Medienos gruntas

Skirtas naujų ir iki grynos medienos nuvalytų  paviršių: medienos fasadų, pertvarų, tvorų ir kt. gruntavimui prieš dažant juos akriliniais medienos dažais.

Kategorija:

Aprašymas

Medienos gruntas

  • Vandens pagrindo
  • Giliai įsigeriantis
  • Mažinantis pagrindo įgėrį
  • Užtikrinantis gerą paviršiaus sukibimą
  • Silpno kvapo

Paskirtis

Skirtas naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems paviršiams: mediniams fasadams, pertvaroms,  tvoroms ir kt. mediniams paviršiams, prieš dažant juos akriliniais medienos dažais. Įsigerdamas į paviršių, gruntas įmirko paviršinį medienos sluoksnį ir neleidžia drėgmei skverbtis į medieną gilyn. Užtikrina gerą paviršiaus sukibimą su apdailos medžiagų sluoksniais. Skirtas pjautinei ir obliuotai medienai. Netinka grybelio ir kenkėjų pažeistai medienai. Išorės darbams.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

Pjautinė mediena: 4-7 m2/l; obliuota mediena: 6-10 m2/l dengiant vienu sluoksniu. Tikslios sąnaudos priklauso nuo medienos rūšies ir nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: išorės darbams.

Rišiklis: akrilinė dispersija.

Spalva: bespalvis.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (Angl. VOC): <40 g/l.

Tankis (20°C) LST EN ISO 2811-1: ~1,0 g/cm³.

Nelakiųjų medžiagų kiekis %, LST EN ISO 3251: ~12,5 – 13 %.

pH (20°C): 8,0-9,0.

Atsparumas statiniam vandens poveikiui, (23±2°C, 24 h), defektų įvertis:
po 24val. defektų įvertis lygus 0 (LST EN ISO 2812-2; LST EN ISO 4628-1).

Džiūvimo trukmė (23ºC @ 50% RH): 1val. esant +20°C aplinkos temperatūrai bei 65% santykiniam oro drėgniui. Visiškai išdžiūsta po 24val. Esant žemesnei temperatūrai, džiūvimo laikas ilgėja.

Sąnaudos: pjautinė mediena: 4-7m²/l dengiant vienu sluoksniu, obliuota mediena: 6-10m²/l dengiant vienu sluoksniu. Tikslios sąnaudos priklauso nuo medienos rūšies ir nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: teptukas, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: medienos paviršius turi būti švarus ir nepažeistas grybelių, mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio. Dulkes, riebalus, suodžius būtina nuvalyti šarminiu valikliu, nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Nuo šakotų vietų reikia pašalinti sakus (mechaniškai arba vaitspirito, acetono, skiediklio 646 pagalba), nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Jei mediena prieš tai buvo dengta aliejumi ar vašku, paviršių reikia nuvalyti iki švarios medienos. Suirusios, papilkėjusios medienos dalys nušlifuojamos. Seną, silpnai prikibusią dangą būtina pašalinti mechaniniu būdu, nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Mikroorganizmų pažeistą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Prieš naudojimą Medienos gruntą reikia gerai išmaišyti rankiniu arba mechanizuotu būdu. Gruntuoti rankiniu būdu voleliu, teptuku, gruntą dengti tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušo. Grunto džiūvimo trukmė – 24 val. Dengiamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C, santykinis oro drėgnis 35–80 %.
Negalima gruntuoti veikiant tiesioginiams saulės saulės spinduliams, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam oro drėgniui bei lyjant lietui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 

1 l bakelis, 4771341009934
5 l bakelis, 4771341009910
10 l bakelis, 4771341009903

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

Medis GR eksplotacinių savybių deklaracija

Medis GR techninių duomenų lapas

Medis GR saugos duomenų lapas